Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wet- Absolute Rechts- Opmer-

boek Artikel Korte omschrijving competentie mldde" kingen

len

W.v.K. 518.? beslissing omtrent bedrag Pres.Rb.

en aard van door bevrachter aan vervrachter te verschaffen zekerheid 542 verlof tot het leggen van Pres.Rb.

beslag op een schip wegens aanvaringsschade 562 verdeeling hulploon

566 lid 1 beslissing omtrent bedrag en aard van zekerheid, te stellen in geval van terughouding wegens hulploon

566 lid 2 verlof tot leggen van be- Pres.Rb. zie ook lid 3

slag op schip enz. wegens hulploon

F.w. 1 faillietverklaring Rb. Verzet zieookartt.

H.ber. 198 sqq.

Cassatie F.w.

16 opheffing faillissement Rb. H.ber.

Cassatie

-»r"

16 bevel tot kostelooze be- Rb. géén zie art. 85

handeling H.ber. F.w.

67 hooger beroep van een be- Rb. zie art. 85

schikking van den rech- F.w.

ter-commissaris »)

71 vaststelling salaris curator Rb. géén zie art. 85

H.ber. F.w.

73 ontslag curator enz. Rb. géén zie art. 85

H.ber. F.w.

74 benoeming voorloopige Rb. géén zie art. 85

commissie uit de schuld- H.ber. F.w.

eischers enz.

87 inbewaringstelling gefail- Rb. géén zie art. 85

leerde enz. H.ber. F.w.

') De beschikkingen van den rechter-commissaris zelve zijn niet in deze lijst opgenomen; zie omtrent de vraag, welke dezer beschikkingen vatbaar zijn voor hooger beroep, art. 67 F.w.

Sluiten