Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wet- Absolute Rechts- Opmer-

boek Artikel Korte omschrijving competentie ™dde- kingen

len

F.w. 232. 2° vaststelling bedrag, waar- Rb. géén zie art. 282

voor surséance werkt, F.w.

t.a.v. voordien vervallen onderhoudskosten

242 intrekking surséance Rb. H.ber. zie ook art.

Cassatie 247 F.w.

250 bepaling loon bewindvoer- Rb. géén zie art. 282

ders enz. F.w.

270 verbetering proces-verbaal Hof géén zie art. 282

stemming accoord F.w.

272 homologatie accoord Rb. H.ber.

Cassatie

277 faillietverklaring, wanneer Rb. H.ber.

accoord niet wordt aan- Cassatie

genomen

280 ontbinding gehomologeerd Rb. Verzet

accoord H.ber.

Cassatie

R.v. 7 verkorting termijn van Kant.r. of zieookartt.

dagvaarding Pres. rech- 9, 14 en 15

terlijk col- R.v.

lege

16 aanwijzing anderen deur¬

waarder aan familie v/e deurwaarder

99a weigering toelating als ge- Kant.r. H.ber.

machtigde

125c beslissing of aan de artt. Kant.r. géén zie ook art.

125a en 1252» R.v. is vol- 125i R.v.

daan

125; bevel tot teruggave bij Kant.r. H.ber.

voorraad v/e in huurkoop overgedragen zaak

132 bepaling termijn na ver- Rb.

loop waarvan de vordering ten petitoire kan worden ingesteld

149 bevel tot teruggave van Pres. Rb.

tegen recepis overgegeven stukken

Sluiten