Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF IN HET GEMEENTELIJK BESTEL

De plaatselijke Dienares in meer concreten zin is de gemeente, wanneer zij rZ±> maatregelen treft tot voorziening in behoeften van haar burgers in het algemeen, van een groot deel harer burgers ofwel van bepaalde groepen ingezetenen. Als voorbeeld van het eerste noem ik de zorg, die de plaatselijke gemeenschappen steeds tot de hare hebben gerekend, voor wegen, vaarten en bruggen. Een groot deel der burgers wordt gediend o. a. door het beschikbaar zijn van instellingen voor het onderwijs van hun kinderen. Voorbeelden, waar bepaalde groepen door gemeentelijke voorzieningen worden gebaat, leveren de gemeentelijke woningbouw, de arbeidsbemiddeling en de armenverzorging.

Scherp zijn de grenzen tusschen beide deelen der gemeentelijke taak niet te trekken. De ordenende en de verzorgende, de meer rechtstreeks dienende functies gaan op menig onderdeel van het gemeentelijk arbeidsveld samen. In dit boek is de aandacht gericht op de verzorgende functies der gemeente.

Het terrein, waarover de plaatselijke gemeenschappen haar dienende zorgen hebben uitgestrekt, en de intensiteit van haar bemoeiingen zijn niet onveranderlijk geweest. Voor ons land zal ik dit met een enkelen greep uit verschillende tijdperken ïllustreeren. Middeleeuwen. Ik zeide reeds, dat de plaatselijke gemeenschappen steeds als haar taak hebben beschouwd de zorg voor wegen, vaarten en bruggen. Niet altijd kwamen daarvan de kosten ten laste van de gemeenschap, doch dat regelmatig uitgaven voor uitvoering van stadswerken moesten worden gedaan, blijkt bijv. uit de posten voor „Tymmenjnghe in de oude stadsrekeningen van Leiden 1). Deze stad had een visch-, turf- en houtmarkt, een Vleeschhal en een Wolhuis, waarvan de „stallen" (staanplaatsen) verpacht werden 2). Met de stedelijke wijnkraan werden zware wijnvaten en ook andere goederen uit de schepen gelost. Op van stadswege opgestelde ramen werden de gefabriceerde lakens gedroogd en onderzocht 3).

x) Blok, Een Hollandsche stad in de Middeleeuwen, blz. 244.

2) T.a.p. blz. 240. , • i • r\ j l

3) T.a.p. blz. 241. Zie voor Dordrecht, Van Dalen, Geschiedenis van Dordrecht,

blz. 309 en vlg., 571 en vlg.

Sluiten