Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTSTAAN VAN HET GEMEENTEBEDRIJF

Gemeenten met belangrijke privaatrechtelijke bezittingen kunnen de behoefte gevoelen om het beheer daarvan in een bedrijf te concentreeren.

In dezelfde groep behooren m. i. thuis, al liggen zij verder weg,

bedrijven van publieke werken, stadsdrukkerijen e. d. Zij dienen de taakvervulling van de gemeente J).

Onder deze groep zou ik ook willen rangschikken gemeentelijke girodiensten, indien deze zijn opgericht om de gemeente goedkoop kasgeld te verschaffen en de betalingen der gemeente op een vlotte en voordeehge wijze te doen geschieden.

De tweede groep bevat de bedrijven, welke verband houden ®ecj^'Vjn^ r'ie met de publieke functie der gemeente, zooals marktbedrijven, jen met je

havens, slachthuizen enz. functie der

De uitoefening van de marktpolitie en de havenpolitie 2), dus gemeente. van het publieke toezicht op markten en havens teneinde daarop en daarin de orde te handhaven en het markt- en havenverkeer vlot te doen verloopen, maakt het wenschelijk, dat de exploitatie van de markten en havens in gemeentelijke handen is.

Nog op andere wijze hangt dit bedrijfsbeheer met de publieke functie der gemeente samen. Markten worden vaak op openbare pleinen gehouden en gedeelten van het openbaar vaarwater worden dikwijls voor havens gebezigd.

De vleesch keuring en het daarmede samenhangende toezicht zijn publieke taak der gemeentelijke overheid. Beide kunnen beter tot hun recht komen bij concentratie van de slachtingen in een slachthuis, waarin de gemeente het voor het zeggen heeft.

Onder de derde groep, die van de bedrijven als uitvloeisel van Bedrijven als

... . . , ...... uitvloeisel van

de sociale en cultureele zorg der gemeente, zijn talrijke soorten je soc;aie en bedrijven te brengen. Welke bedrijven van deze groep een bepaalde cultureele zorg gemeente zal hebben, hangt van allerlei omstandigheden af, die onder de volgende vraagpunten kunnen worden samengevat:

a. of de behoefte aan de gemeentelijke zorg bestaat. Zoo loopen de behoeften, waarin de gemeente zal hebben te voorzien, naar den aard van haar bevolking uiteen. Een arbeidersgemeente en

*) Zie hierbij het opgemerkte in hoofdstuk I § 3. 2) Politie hier als functie en niet als orgaan opgevat.

Sluiten