Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTSTAAN VAN HET GEMEENTEBEDRIJF

bedrijf voor den particulieren ondernemer weinig aanlokkelijks.

Doch voor zoover particuliere ondernemers zich de verzorging

in deze behoeften wel aantrekken of te verwachten is, dat zij dit

zullen doen, blijft de vraag van de gemeentelijke werkzaamheid

op dit gebied bestaan.

Aard der Water-, gas-, electriciteits-, telefoon- en trambedrijven moeten

openbare nuts- VQor plaatsen van hun buizen, kabels en rails de openbare bedrijven leidt . ..

tot gemeente- straten en wegen kunnen gebruiken. Dit reeds brengt bemoeiing

lijkebemoeiing. van Je gemeentelijke Overheid met zich, omdat dit gebruik zonder

vergunning niet zou vrijstaan.

Monopol is- Hetzelfde feit, dat deze bedrijven de openbare straten moeten tisch karakter, gebruiken, bevordert, dat zij zonder concurrentie blijven. Zou b.v.

aan meer dan één gasbedrijf toestemming worden gegeven in de straten zijn buizen te leggen, zoo is de last hiervan voor het verkeer en het onderhoud der straten veel grooter dan indien slechts één bedrijf het recht hiertoe heeft verkregen.*) Daarom zal de gemeentelijke overheid weinig geneigd zijn aan meer dan één bedrijfsexploitant vergunning voor het gebruik van de straten te geven.

Het leveren van producten of diensten door middel van netten zou ook zonder ingrijpen van de Overheid het ontstaan van monopolies bevorderen. De vaste kosten van het net zijn van doorslaggevende beteekenis voor de kosten der levering.

Een gasbedrijf heeft b.v. 2) zijn buizen in eenige straten gelegd en de meerderheid van de huizen is daarop aangesloten, hetgeen niet zal zijn gebeurd, zonder dat de bewoners zich tot gasafname voor een zekeren tijd hebben verbonden. Zou een tweede gasbedrijf zijn buizen ook in deze straten willen leggen, dan zou het slechts een minderheid van de huizen tot afnemers kunnen verkrijgen, zijn kosten per afnemers zouden dus hooger komen te liggen dan die van het eerste bedrijf en een concurrentiestrijd hiermede zou het derhalve moeten verliezen. Waarschijnlijk zal het daarom de poging niet wagen.

1) Leonard Darwin vermeldt in zijn Municipal Trade, blz. 50, dat op een bepaald tijdstip niet minder dan zes gasmaatschappijen haar buizen in een van Londens drukste straten hadden gelegd en daardoor zeer ernstig ongerief veroorzaakten.

2) Darwin, t. a. p. blz. 48.

Sluiten