Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTSTAAN VAN HET GEMEENTEBEDRIJF

kostprijs is niet gelijk. Het is nu van beteekenis of het bedrijf zich bij de bepaling van zijn tarieven uitsluitend laat leiden door zijn meening omtrent de daarmede te verwachten winsten dan wel een ruimer standpunt inneemt door een tariefstelsel te zoeken, dat in de heterogene behoeften aan het bedrijfsproduct het best voorziet.

Het eerste zal in het algemeen de politiek van den concessionaris zijn, de gemeente daarentegen kan haar beleid naar het tweede standpunt regelen.

2. Men zou zich bij de zoo juist behandelde bezwaren kunnen Contractueel afvragen of de gemeente deze niet kan voorkomen door aan de concess|e. concessie voorwaarden nopens het te verzorgen gebied en de in rekening te brengen tarieven toe te voegen. Inderdaad zijn dit de meest voor de hand liggende onderwerpen, waaromtrent voorwaarden bij de concessie dienen te worden gesteld.

Het is echter goed zich nader rekenschap te geven van het karakter der concessie. Formeel is deze, althans in beginsel, een vergunning van het gemeentebestuur tot het gebruik van de openbare wegen en straten voor het plaatsen van buizen, kabels of rails.

Daaraan verbindt het gemeentebestuur voorwaarden, welke met dat gebruik samenhangen en voorts die, welke een goede voorziening in de door het bedrijf te verzorgen belangen moeten waarborgen.

Doch ook de aanvrager van de concessie zal aan haar inhoud eischen stellen. Hij gaat een belangrijk kapitaal in de onderneming steken, dat pas geleidelijk uit de exploitatie zal kunnen vrijkomen. Een rendeerende exploitatie zal in het algemeen dan slechts mogelijk zijn, indien hem de vergunning voor een langen tijd wordt verleend. Tegen de oprichting van een concurreerend bedrijf,

hetzij door een anderen concessionaris, hetzij door de gemeente zelf,

zal hij, wil zijn exploitatie loonend zijn, moeten worden gevrijwaard.

Ook de draagwijdte van de hem bij de concessie opgelegde verplichtingen zal hij moeten onderzoeken om te weten, of zij de exploitatie niet te veel zullen belasten. De voornaamste consequentie is wel, dat de concessievoorwaarden niet eenzijdig of niet zonder behoorlijke schadevergoeding door de gemeente zullen Simons - Gem.-bedr. 3

Sluiten