Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTSTAAN VAN HET GEMEENTEBEDRIJF

niet de vruchten laten genieten werd onrechtvaardig geoordeeld.

Wij kunnen wel zeggen, dat over het algemeen het risico bij deze beschouwingswijze veel te hoog werd geschat en dat met een vergoeding van de waarde der bezittingen alleen, zonder winst in aanmerking te nemen, bij het einde van den concessietermijn geen onrechtvaardigheid jegens den concessionaris zou worden begaan.

In de gevallen, waarin de concessie van het andere standpunt uitgaat, is hieraan echter niets te veranderen en doet het bezwaar zich dus ten volle gevoelen.

De bezwaren van de naastingsom doen zich met voor bij een Pachtexploitatievorm, die het midden houdt tusschen het gemeentebedrijf en het geconcessionneerde bedrijf. Het is de vorm van het pachtcontract. De bouw geschiedt voor rekening van de gemeente, de exploitatie door een particulieren ondernemer, die het bedrijf van de gemeente pacht.

De gemeente heeft hierbij de regeling van den bouw in eigen hand en zij kan dus zorg dragen, dat deze solide en ruim geschiedt. Van den pachter zal zij een pachtsom verlangen, die tenminste de rente en aflossing van haar kapitaal goedmaakt. In het pachtcontract kan zij zich voorts zeggenschap omtrent de exploitatie bedingen. Bij het eindigen van den pachttermijn zal zij zonder vergoedingsverplichting over het bedrijf kunnen beschikken.

Deze vorm is vooral gepropageerd van de zijde van maatschappijen, wier voornaamste arbeidsveld de bouw van gasbedrijven, waterleidingen enz. was. Gemeentebesturen, welke opzagen tegen de beslommeringen van eigen bedrijfsbeheer, werden door de mogelijkheid de exploitatie aan de bouwmaatschappij op te dragen, gemakkelijker voor de stichting van een bedrijf gewonnen. Voor den particulieren ondernemer had de pachtvorm het voordeel, dat de gemeente het voor bouw en uitbreiding benoodigde kapitaal verschafte.

Hier te lande is het pachtcontract — in navolging van Duitschland — sinds 1900 toegepast bij den bouw van gasfabrieken en waterleidingen. Op dit gebied was'vooral bekend de Maatschappij tot Bouw en Exploitatie van Gemeentebedrijven (Mabeg), die verschillende gasbedrijven en een waterleiding, na voor rekening van

Sluiten