Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTSTAAN VAN HET GEMEENTEBEDRIJF

economisch wordt geëxploiteerd dan bij privaat beheer, wie zullen daarvan dan de kwade gevolgen te dragen krijgen?

Die kwade gevolgen zijn óf onnoodig duurdere tarieven of een verlies, dat uit de belastingen moet worden gedekt. Wat het eerste betreft, vergeleken moet worden met particulier beheer en het is niet waarschijnlijk, dat dit zijn taneven zoo laag mogelijk zou stellen. Het zou daarom best mogelijk zijn, dat een minder economisch beheerd gemeentebedrijf zonder verlies op te leveren lagere tarieven in rekening zou brengen dan een daarmede te vergelijken particulier bedrijf, dat het behalen van winst tot eerste oogmerk heeft. En indien het bedrijf bij gemeentelijk beheer een verlies zou opleveren — of het gevaar daarvan groot is, zij hier in het midden gelaten —, zal bij de bestaande inrichting van het gemeentelijk belastingstelsel, waarin in belangrijke mate met het draagkrachtsbeginsel wordt rekening gehouden, de druk hiervan grootendeels op de welgestelden neerkomen.

Voor den hoofdinhoud van het bezwaar, dat namelijk het ontbreken van denzelfden prikkel tot zuinigheid en oplettendheid als bij particuliere bedrijven zou leiden tot een minder economische uitoefening van den dienst, zijn, althans op het eerste gezicht, sterkere argumenten aan te voeren.

Prikkel van Gewezen kan worden op het ontbreken bij de beheerders van bln'fworHt den prikkel van het eigenbelang. Het is immers niet gebruikelijk, gemist. dat de beheerders van gemeentebedrijven, directeuren en leden

van gemeentebesturen, een rechtstreeksch geldelijk belang hebben bij de resultaten van de exploitatie. Bij particuliere bedrijven daarentegen zijn zij, die de onderneming leiden, eigenaren of medeeigenaren daarvan, of wel zij plukken de vruchten van hun beheer in den vorm van aan hen als directeuren of commissarissen toegekende tantièmes.

Deze machtige factor in het economisch leven is dus bij gemeentelijk bedrijfsbeheer niet aanwezig.

Salarieering Een tweede verschil tusschen publiek en particulier bedrijfsbekracKtcr]Cn^e heer hangt hiermede samen. De eigenaren van een particuliere onderneming zullen niet aarzelen aan personen, die zij als leidende krachten voor het bedrijf willen verwerven of behouden, salarissen

Sluiten