Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTSTAAN VAN HET GEMEENTEBEDRIJF

dan wanneer zijn exploitatie-resultaten een dalende lijn vertoonen. Een leider van een bedrijf, dat naar de meening van zijn vele beoordeelaars in en buiten het gemeentebestuur — een gemeentebedrijf timmert aan den weg en heeft dus veel bekijks — onnoodig verlies geeft of een onvoldoende winst oplevert, staat bloot aan een critiek, die zelfs tot zijn ontslag zou kunnen leiden. Dat dit niet slechts een theoretische mogelijkheid is, hebben de depressiejaren wel geleerd.

In de derde plaats is bij de leden van het gemeentebestuur, die aan het bedrijfsbeheer medewerken of daarop toezicht uitoefenen, in het algemeen zeer levend de wensch het financieel resultaat van de exploitatie voor de gemeentehuishouding zoo gunstig mogelijk te doen zijn. In een bespreking of beoordeeling van het streven naar winst bij gemeentelijk bedrijfsbeheer treed ik hier niet x). Doch wel vestig ik te dezer plaatse de aandacht op het feit, dat dit streven een sterken prikkel voor de gemeentebesturen vormt om de bedrijven zoo economisch en efficient mogelijk te doen beheeren.

In de vierde plaats is een vergelijking tusschen de materieele voordeelen, welke de dienst in het particuliere en in het gemeentelijk bedrijf oplevert, niet alleen op grond van de salarisbedragen te trekken. Menigeen schat de betrekkelijke zekerheid van een ambtelijke positie met haar uitzichten op eigen en gezinspensioen zoo hoog, dat hij daarom zijn gemeentelijke betrekking verkiest boven een plaats in het particuliere bedrijfsleven, die weliswaar de kans tot een hooger inkomen zou geven, doch hem en zijn gezin zou kunnen blootstellen aan de wisselvalligheden van het economisch getij. Daarom is de gemeente, ook wanneer zij een lager salaris aanbiedt dan het particuliere bedrijf, bij haar keuze niet beslist in het nadeel.

Hierbij moet ook een ideëele factor in aanmerking worden genomen. In het bekleeden van een leidende functie in publieken dienst zal in vele gevallen een eer worden gezien, die aan haar de voorkeur doet geven boven een hooger bezoldigde particuliere betrekking, welke den glans van het publieke aanzien mist.

x) Zie Hoofdstuk X § 3.

Sluiten