Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTSTAAN VAN HET GEMEENTEBEDRIJF

rentie als de beste waarborgen voor economischen bloei werden beschouwd, is voorbij. Erkend worden de gevaren, die het niet ontzien van gevestigde belangen voor het economisch leven ten gevolge kan hebben. Een langzaam en geleidelijk doordringen van technische verbeteringen is voor de maatschappij in haar geheel wellicht beter dan een oogenbhkkehjke toepassing van alle uitvindingen, die op anderen grondslag gebouwde ondernemingen zou ontwrichten.

Wij behoeven hier in deze vraag echter geen oordeel te vellen. Hier vergelijken wij de voor- en nadeelen, die respectievelijk aan eigen gemeentelijk beheer van bedrijven en particulier beheer op grond van een concessie verbonden zijn. Het bezwaar — als het al een is — kleeft dan, zie ik wel, aan beide exploitatievormen. De concessies immers strekken bijna steeds tot het verleenen van een uitsluitend recht tot uitoefenen van een bedrijf in een bepaald gebied en gedurende een zekeren tijd. Concurrentie moet ook daar — uit den aard van het bedrijf — worden uitgesloten en het is dan ook gebruikelijk, dat de concessiegeefster zich verbindt om, voorzoover van haar afhangt, geen bedrijven, die op andere wijze dan de concessionaris in de te verzorgen behoeften zouden voorzien, toe te laten.

In gasconcessies is bijv. vroeger vaak het toestaan van een electriciteitsbedrijf ongeoorloofd gesteld. Het is duidelijk, dat in een dergelijk geval van den gasconcessionaris geen medewerking was te verwachten om een electriciteitsbedrijf toe te laten. Wordt gemeentelijke exploitatie hiermede vergeleken, dan is daarbij toch zeker de kans voor een spoedige toepassing van de modernere behoeftenvoorziemng beter dan bij een geconcessioneerd bedrijf, waarbij het behalen van geldelijk voordeel voorop staat.

Wat het invoeren van technische verbeteringen in het eigen bedrijf en het zoeken naar nieuwe toepassingsmogelijkheden van het eigen product betreft, staan de gemeentelijke bedrijven bij de geconcessioneerde waarlijk niet ten achter. Integendeel zijn de gemeentelijke bedrijven daarbij vaak in het voordeel, omdat de particuliere bedrijven door den tijdsduur van hun concessie worden beperkt. Wanneer het einde daarvan nadert en naasting hem boven

Sluiten