Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF VOLGENS DE GEMEENTEWET

Wat hield de wetswijziging van 1909, voorzoover zij dit onderwerp betrof, nu precies in?

In de eerste plaats artikel 114bis (thans artikel 122), waarvan Artikel 114bis. lid 1 luidt:

„Het bepaalde bij de twee voorgaande artikelen lijdt uitzondering voorzoover de Raad, onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten,

terzake van met name aangewezen inkomsten, ontvangsten en betalingen andere regelen stelt".

Voor het toepassen van uitzonderingen op het kasbeheer van den Ontvanger was dus vereischt, dat inzake de daaraan onttrokken ontvangsten en betalingen andere regelen werden gesteld. Die regelen, welke de Raad zou dienen vast te stellen, behoefden de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Het comptabel beheer van de gemeentebedrijven werd dus niet geheel vrijgelaten, het diende afzonderlijk te worden geregeld en op die regeling werd toezicht van hooger bestuur voorgeschreven. Hoe deze bepaling in de praktijk werd toegepast, bespreek ik in de paragraaf over de beheersverordening.

In artikel 116 (thans 124) werd voorts voor het gemeentebestuur Artikel 116. en voor Gedeputeerde Staten de mogelijkheid geopend (een voorschrift was het niet) kas en boeken van bedrijfscomptabelen op te nemen.

Bepaald werd in artikel 115 (thans 123), dat in de rekening van Artikel 115. den Ontvanger of in de daarbij behoorende bescheiden alle ontvangsten en uitgaven dienden te worden vermeld met inbegrip van die,

welke door andere rekenplichtige ambtenaren waren gedaan. Hierdoor werden de bedrijfsrekeningen, die als bij de rekening van den Ontvanger behoorende bescheiden konden worden beschouwd,

wettelijk gesanctionneerd. Oppenheim wijst terecht op de inconsequentie, dat niet tegelijk ook de artikelen 204 en 205 (thans 239 en 240), inhoudende, dat de begrooting alle inkomsten en uitgaven der gemeente moest bevatten, werden herzienx). De bij strikte uitlegging aanwezige strijd met de wet, doordat voor de bedrijven afzonderlijke begrootingen en rekeningen werden op-

') T.». P. blz. 452.

Sluiten