Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF VOLGENS DE GEMEENTEWET

Armenver- In 1936 is een interessante polemiek gevoerd over de vraag, of ^g'nfgs" een gemeente haar armenzorg zou kunnen organiseeren in een armenverzorgingsbedrijf, zooals de gemeente Nijmegen heeft gedaan. De bezwaren, daartegen door Mr. Dr. L. W. R. van Deventer geuit, betreffen voornamelijk de vraag, of de Armenwet (artikel 30) ook voor gemeenten, waar een Burgerlijk Armbestuur zou kunnen bestaan, toelaat de armenverzorging rechtstreeks door het gemeentebestuur te doen geschieden.

Daarnaast acht Mr. van Deventer den bedrijfsvorm niet geschikt voor het beoogde doel, omdat een „bedrijf" winstmogelijkheden zou moeten hebben.

Tenslotte meent hij, dat de ambtelijke uitvoering, waartoe de bedrijfsvorm zou leiden, strijd met den geest der Armenwet zou opleveren.

Het bezwaar, ontleend aan artikel 252 der Gemeentewet, is, zooals ook de bestrijder van Mr. van Deventer, Mr. H. L. M. Kramer opmerkte, onjuist, omdat de neutrale term ,,tak van dienst is gekozen om ook aan andere onderdeelen der gemeentehuishouding dan eigenlijke bedrijven den formeelen bedrijfsvorm te kunnen geven 1).

De bezwaren, aan de Armenwet ontleend, staan, naar S. C. de Haas van Dorsser heeft opgemerkt, naast de vraag van den bedrijfsvorm. Zij gelden evenzeer, waar aan B. en W. de armenverzorging is toevertrouwd en de ambtelijke voorbereiding en uitvoering aan een dienst is opgedragen. Dit is in Haarlem en eenige andere gemeenten geschied 2).

Beheersver» Voor de aangewezen takken van dienst wordt m artikel 252, ordening. tweede lid een beheer voorgeschreven volgens door den Raad, wederom onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten, vastgestelde regelen. Die regelen worden gemeenlijk vervat in de zgn. beheersverordenmg, waaraan de volgende paragraaf is gewijd. Hier merk ik slechts op, dat aangezien in 1931 in artikel 1 \4bis geenerlei wijzi-

1) Van Deventer, artikelen in Gemeentebestuur 1936, blz. 97 en W. G. B. 1936, blz. 213, 292.

Kramer, artikelen in W.G.B. 1936, blz. 153, 241.

2) De Haas van Dorsser in Gemeentebestuur 1937, blz. 64 en 65.

Sluiten