Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF VOLGENS DE GEMEENTEWET

lid der wet, waarbij een soortgelijk voorschrift voor de algemeene gemeentebegrooting wordt gegeven. Voor bedrijfsbegrootingen was het voorschrift weinig geschikt. Het leidde in de practijk in naar ik meen alle provincies tot een artikel in de beheersverordeningen, waarbij met een dubbele negatie werd bepaald, welke af- en overschrijvingen wel goedkeuring van het Provinciaal Bestuur behoefden. Bij de wijziging van 1937 werd de wet door het schrappen van het woordje „niet" met deze praktijk in overeenstemming gebracht.

Het artikel in de beheersverordeningen luidde veelal als volgt:

„Besluiten van den Raad, waarbij machtiging tot af- en overschrijving van en op posten der begrooting wordt verleend, behoeven niet de goedkeuring van Gedeputeerde Staten, indien zij niet betreffen :

1 °. afschrijving van den post „Uitkeering van het batig saldo aan de gemeente",

2°. af- en overschrijving van of op den post „Afschrijvingen ,

3°. af- en overschrijving van en op posten van de afdeehng van kapitaalsontvangsten en -uitgaven.

Voortaan zal daarin het woord „niet" tweemaal dienen te worden geschrapt1).

Geen reden Uit deze toepassing blijkt hoe de inhoud van de wetsbepaling

X'idTustchen beter had kunnen zijn: voor een onderscheid tusschen wijziging

af- en over- (anders dan door af- en overschrijving) van de bedrijfsbegrooting,

schrijvingen en t^ans steecJs aan goedkeuring onderworpen is, en af- en overanaere wijzi~ _ •

gingen. schnjvingen bestaat geen reden. In net algemeen kunnen wijzi-

gingen van de bedrijfsbegrooting vrij worden gelaten, zoolang zij

niet de resultaten beïnvloeden, kapitaalsuitgaven vorderen of de

afschrijving betreffen.

Ik laat daar, of het voorschrift van artikel 249, tweede lid voor de algemeene gemeentebegrooting op zijn plaats is. Bij een begrooting voor een verbruikshuishouding als de gemeente is, kan men het onderscheid tusschen af- en overschrijving, waarbij geen nieuwe posten worden geschapen, en de overige begrootingswijzigingen eerder

*) Zie Kooiman, Vereenvoudiging, blz. 124.

Sluiten