Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF VOLGENS DE GEMEENTEWET

verdedigen en eveneens goedkeuren, dat slechts in bepaalde mate af- en overschrijvingen vrij kunnen worden gelaten. Voor een bedrijfsbegrooting, die een gesloten organisch geheel vormt, geldt dit alles niet. De posten daarvan hebben geen zelfstandige beteekenis,

zij duiden de elementen aan, die tezamen den arbeid van het bedrijf vormen. Of de post voor steenkolen op de begrooting van een gasfabriek niet toereikend is, omdat de gasafgifte hooger is dan waarop aanvankelijk werd gerekend, is geen feit, dat aan de structuur van het bedrijf iets verandert. Slechts in de genoemde gevallen,

dat de kapitaalspositie van het bedrijf door wijziging in kapitaalsuitgaven of wijziging in afschrijvingen wordt veranderd of dat de financiën van de gemeente door wijziging in het exploitatiesaldo worden beïnvloed, is er reden toezicht op de begrootingsbesluiten,

waarin deze wijzigingen tot uitdrukking komen, uit te oefenen.

Dat de wet in wezen geen onderscheid heeft gemaakt tusschen wijzigingen van de algemeene en van de bedrijfsbegrooting, is een bewijs van de geringe bekendheid met het financieel beheer van gemeentebedrijven, welke bij de ontwerpers van de wet van 1931 aanwezig moet zijn geweest.

De consequentie van het hier verdedigde standpunt ware geweest, j

dat behoudens de vermelde gevallen ook geen Raadsbesluit tot bedrijfsbegroowijziging van de bedrijfsbegrooting noodig zou zijn. De bedrijfs- te verdebegrooting zou dan haar karakter van vóór 1931, van leidend, niet bindend budget hebben behouden. Praktisch wordt het nuttelooze van de voortdurende, onbelangrijke wijzigingen van bedrijfsbegrootingen in vele gemeenten ingezien. Daar blijven deze in den loop van het jaar achterwege en wordt uitsluitend om de formeele bepalingen der wet na te leven, bij het sluiten van den dienst een wijzigingsbesluit genomen, waarbij de aanvankelijke begrooting met de werkelijke uitkomsten in overeenstemming wordt gebracht.

Over de inrichting van de bedrijfsbegrooting en haar beteekenis voor het bedrijfsbeheer spreek ik later nog 1).

Volledigheidshalve vermeld ik hier nog, dat ingevolge artikel 252,

eerste lid, in de algemeene gemeentebegrooting terzake van de bedrijven slechts worden opgenomen de geraamde voor- of nadeelige J) Hoofdstuk VIII § 1.

Sluiten