Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF VOLGENS DE GEMEENTEWET

niet noodzakelijk of wenschelijk en derhalve wordt het achterwege laten van de bepaling goed gevonden.

_ tweede plaats hadden Gedeputeerde Staten in de verorde- Toezicht op ning willen zien bepaald, dat bepaalde beslissingen van den Raad, ^sc^,vin8'" voortvloeiende uit de verordening, aan hun goedkeuring zouden zijn onderworpen. Met name betrof het hier de regeling van de afschrijvingen: in de verordening zou moeten worden bepaald, dat hiervoor vijfjaarlijks een tabel zou worden vastgesteld, waarvoor de goedkeuring van Gedeputeerde Staten vereischt zou zijn. De Kroon verwierp dezen eisch uit overweging, dat de Gemeentewet de gevallen opsomt, waarin beslissingen van den Raad de goedkeuring van Gedeputeerde Staten behoeven en dat voor een uitbreiding van die gevallen in de verordening geen plaats is.

Theoretisch is deze overweging juist te achten. Of zij practisch is moet ik betwijfelen.

Zij kan er toe leiden, dat veel van wat beter periodiek en afzonderlijk door den Raad wordt bezien en door hooger bestuur beoordeeld,

thans terstond in de beheersverordening zal worden geregeld, omdat Gedeputeerde Staten het niet aan hun toezicht zullen willen laten ontsnappen.

Men heeft uit deze beslissing wel willen lezen, dat de Kroon de bepaling van afschrijvingen buiten de in de beheersverordening te regelen onderwerpen heeft gesteld. Naar mijn meening ten onrechte.

De Kroon heeft hier haar veto uitgesproken over een formeele uitbreiding van het goedkeuringsrecht, doch m.i. geen beslissing genomen in de vraag of de regeling van afschrijvingen al dan niet binnen het terrein van de beheersverordening valt. In de lijn van de hierboven vermelde beslissingen van 1932 en 1933 ligt, dat de afschrijvingsregehng als rakende de instandhouding van het in het bedrijf beheerde vermogen, wel tot het door de beheersverordening te bestrijken gebied behoort1).

Om een indruk te geven van wat gemeenlijk in een beheersver- Voorbeeld van ordening wordt opgenomen, laat ik hier een verordening van een een bfheers" in de provincie Zuid-Holland gebruikelijk model (het toezicht van em"g'

1} Van een iulste opvatting geeft blijk het artikel in de Gemeentestem 1934, no. 4313.

Sluiten