Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF VOLGENS DE GEMEENTEWET

Artikel 2

1. Het beheer van de geldmiddelen van het bedrijf wordt geheel afgescheiden van het beheer van de overige geldmiddelen der gemeente.

2. Met uitzondering van leeningsschulden worden bezittingen en schulden der gemeente, welke verband houden met of het gevolg zijn van de instelling, uitbreiding en exploitatie van het bedrijf, geacht te zijn bezittingen en schulden van het bedrijf.

Artikel 3

De gemeente verstrekt aan het bedrijf het benoodigde kapitaal tegen dezelfde voorwaarden, welke haar bij het opnemen der benoodigde gelden zijn gesteld, of, indien de gemeente het verstrekte kapitaal niet uit leening heeft verkregen, tegen de voorwaarden daarvoor door den Raad vast te stellen.

Artikel 4

Leveringen en diensten van en aan de gemeente en van en aan andere bedrijven der gemeenten worden aan en door het bedrijf in rekening gebracht, alsof zij ten behoeve van derden hadden plaats gehad.

Artikel 5

1. Het beheer van het bedrijf berust bij Burgemeester en Wethouders.

2. Onder toezicht van Burgemeester en Wethouders is een administrateur belast met — en verantwoordelijk voor de financieele administratie van het bedrijf.

Artikel 6

Terzake van het beheer van den administrateur wordt een verzekering gesloten.

Artikel 7

I. De administrateur is belast met de tijdige invordering van alle inkomsten en het doen van alle ontvangsten van het bedrijf, waarvoor hij, voorzoover zij niet per postwissel of per postgiro geschieden, door hem onderteekende kwitantiën afgeeft.

Sluiten