Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF VOLGENS DE GEMEENTEWET

3. Burgemeester en Wethouders kunnen omtrent de inrichting der boekhouding nadere voorschriften geven.

Artikel 13

1. De administrateur geeft aan de ingevolge dit artikel bevoegde personen zoo dikwijls deze het vorderen, inzage van de kas, boeken en bescheiden van het bedrijf.

2. Burgemeester en Wethouders nemen tenminste eenmaal in elk kwartaal van het kalenderjaar kas en boeken van het bedrijf op. Zij kunnen die opnemingen aan een lid van hun College of aan een daartoe aangewezen deskundige opdragen.

3. Burgemeester en Wethouders en het lid van hun College, met de opneming belast, zijn bevoegd zich bij de opneming door een deskundige te doen bijstaan.

4. Bij schorsing, ontslag of overlijden van den administrateur sluiten Burgemeester en Wethouders zijn boeken en nemen zijn kas op, terwijl zij de kas, totdat in den dienst is voorzien, bewaren. Deze sluiting en opneming kunnen zij opdragen aan een lid van hun College of aan een daartoe aangewezen deskundige, terwijl zij en het lid van hun College met de opneming belast, bevoegd zijn zich hierbij door een deskundige te doen bijstaan.

5. Degeen, die de opneming of de sluiting en opneming ingevolge dit artikel verricht, maakt hiervan een proces-verbaal op, dat Burgemeester en Wethouders aan den Raad overleggen en waarvan zij afschrift aan Gedeputeerde Staten zenden.

6. Burgemeester en Wethouders kunnen voorts te allen tijde de administratie laten controleeren door een deskundige, van wiens rapporten zij afschriften aan den Raad en Gedeputeerde Staten zenden.

Artikel 14

1. Besluiten van den Raad, waarbij machtiging tot af- en overschrijving op posten der begrooting wordt verleend, behoeven de goedkeuring van Gedeputeerde Staten, indien zij betreffen.

1 °. afschrijving van den post „Uitkeering van het batig saldo aan

de gemeente", n

2°. af- en overschrijving van — of op den post „Afschrijvingen ,

Sluiten