Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF VOLGENS DE GEMEENTEWET

worden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde uitkeeringen gestaakt.

3. De reserve strekt tot dekking van door het bedrijf geleden verliezen.

Artikel 19

1. De door reserveering beschikbaar gekomen gelden kunnen worden aangewend

tot voorziening in de behoefte aan kasgeld,

tot bestrijding van de kosten van uitbreidingen,

tot buitengewone aflossing van kapitaalschuld,

tot belegging bij de gemeente op de wijze van artikel 8 of tot door Gedeputeerde Staten goed te keuren andere belegging.

2. Voor het gebruik van de in het eerste lid bedoelde gelden wordt de exploitatie belast met rente, bij belegging buiten het bedrijf gelijk aan de daarmee gekweekte rente en in andere gevallen berekend naar een door den Raad te bepalen percentage. Deze rente wordt aan de reserve toegevoegd.

Artikel 20

Deze verordening is van kracht voor de dienstjaren 19 toten met

Verordeningen Voor bedrijven van bijzonderen aard, zooals grondbedrijven, voor bedrijven diensten van openbare werken in bedrijfsvorm e. d., bevatten de ren mIa!"16 verordeningen vaak nog andere of afwij kende bepalingen. Voorzoover dit wenschelijk is, zal ik hiervan op andere plaatsen nog voorbeelden geven. Ook zal ik varianten op bepalingen van de hier gepubliceerde verordening bij de desbetreffende onderwerpen nader bespreken. Beheersver- Tenslotte wijs ik er nog op, dat het karakter van aan goedkeuring ordeningen onderworpen regeling met zich brengt, dat de beheersverordening niet volledig, ^ nlet uitputtend de regeling van het comptabele beheer

der bedrijven geeft. Wie dit volledig wil kennen, zal ook inzage moeten nemen van instructies voor den directeur, den administrateur en eventueel voor ander personeel enz.

Sluiten