Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN HET BEHEER

Anderen dan de afnemers der prestaties zouden dan een deel van de kosten moeten betalen.

Streven naar Ook van de mogelijkheid een positief geldelijk voordeel met de winst' exploitatie te behalen zal de gemeente niet aanstonds afstand be¬

hoeven te doen. De afnemers willen een prijs voor de prestatie betalen, welke meer dan de kosten dekt; zij doen dit, omdat de prestatie voor hen dien prijs waard is. Dat is niet anders bij gemeentelijke dan bij particuliere exploitatie. Den afnemers wordt dus economisch geen onrecht gedaan, wanneer de gemeente de winstmogelijkheid benutx).

Het streven naar winst heeft voor de gemeenten ook positieve beteekenis, omdat zij de bedrijfswinsten kunnen bezigen tot aanvulling van de uit belastingen verkregen inkomsten. Ik stip dit hier slechts even aan, doch loop op een afzonderlijke behandeling daarvan niet vooruit.

Goede dienst- Dat het gemeentebedrijf zijn diensten goed moet presteeren, lijkt verrichting. nauwelijks waard 0m te worden opgemerkt. Ook een particulier bedrijf zal dit immers moeten doen. Toch heeft deze eenvoudige waarheid nog eenige zijden, welke de aandacht verdienen.

Even goed als Het gemeentebedrijf moet er naar streven om in dienstvemchbedrFfrt'CUl'er tinS niet achter te staan b'j het particuliere bedrijf. Het duidelijkst spreekt dit, wanneer een particulier bedrijf door een gemeente is overgenomen. De particuliere exploitatie leverde bepaalde bezwaren op, welke tot de overneming leidden. Doch dit behoeft niet te beteekenen, dat haar dienstverrichting in ieder opzicht onvoldoende was. Wanneer nu de gemeente het bedrijf overneemt, zal zij zorg moeten dragen om den toestand, waar deze goed was, niet achteruit

te doen gaan.

Soepelheid Met name is het mogelijk, dat het particuliere bedrijf in zijn exTfnemTrT ploitatie soepel jegens zijn afnemers was en dat dit de waarde van zijn prestaties voor dezen verhoogde. De gemeente zal moeten trachten haar exploitatie dezelfde goede eigenschap te doen bezitten.

Goed waar het t , tweecle plaats is te letten op de reden, welke tot de gemeenparticuliere x r

Kfzlu86' X) De gerechtvaardigdheid van de bedrijfswinsten wordt nader onderzocht in hoofd-

blijven. stuk X § 3.

\

Sluiten