Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN HET BEHEER

dan het geregeld toezicht op de exploitatie en hij bereidt alle zaken het bedrijf betreffende voor, die in het College van Burgemeester en Wethouders moeten worden behandeld. Van hem mag verwacht worden, dat hij zich in de bedrijfszaken geheel inwerkt.

Verhouding De Wethouder voor de bedrijven zal, door zijn nauwere aanW'!lfC <J0t ra^ing met de bedrijfszaken en doordat hij zich voor het beheer van de bedrijven in het bijzonder verantwoordelijk zal gevoelen, allicht geneigd zijn het beheer te richten naar wat hij als belang van het bedrijf op zich zelf ziet.

Daartegenover dient het College van Burgemeester en Wethouders in de zaken, welke het te beslissen krijgt, er voor te waken, dat naast het wellicht te eng geziene bedrijfsbelang de algemeene belangen van de bedrijfsvoorziening en van de gemeentehuishouding in het oog worden gehouden.

Tegenover den Wethouder voor de bedrijven heeft het College m.i. eenzelfde taak als de Raad tegenover het College zelf.

Het is derhalve niet onverschillig, hoeveel bevoegdheid het College aan zijn speciaal met de zorg voor de bedrijven belast lid wil laten. Daarin zijn wel plaatselijke verschillen. Over het geheel is de bevoegdheid van den enkelen Wethouder ruimer, naarmate de gemeente grooter en het veld harer bemoeiingen omvangrijker is. Zelfs waar beslissingen van het College formeel vereischt zijn, beperkt dit zich dan nog veelal tot sanctionneeren van wat de Wethouder voor de bedrijven practisch heeft besloten.

Is de toestand aldus, dan dient de Wethouder voor de bedrijven bij het nemen van zijn beslissingen te beseffen, dat hij de taak van het geheele College ten aanzien van het tot harmonie brengen van bedrijfs- en algemeene belangen heeft te vervullen.

Critiekopden Men kan niet zeggen, dat de bestaande bestuursorganisatie van bestaanden ^et gemeentebedrijf algemeen en steeds als ideaal is beschouwd.

Verre van dat. Van verschillende zijden is op bezwaren, welke aan die organisatie zouden kleven, gewezen en zijn denkbeelden geuit omtrent de wijze, waarop in dat beheer verbetering zou zijn te brengen. Die bezwaren vinden hoofdzakelijk hun grond in het aandeel der algemeene gemeentelijke bestuursorganen in het bedrijfsbeheer.

Sluiten