Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN HET BEHEER

2. In de maand September benoemt de Raad de leden der Commissie.

3. In een tusschentijds ontstane vacature wordt zoo spoedig mogelijk voorzien.

Artikel 3

De vergaderingen der commissie worden door haren voorzitter belegd, die daarvan, behoudens in bijzondere omstandigheden, ten minste tweemaal vier en twintig uren te voren aan de leden kennis geeft.

Artikel 4

De commissie wordt bijgestaan door een secretaris, die wordt benoemd op de wijze, als is bepaald in art. 41 van het reglement van orde voor den Raad der gemeente Hilversum.

Artikel 5

1. De commissie mag niet beraadslagen of besluiten zoo niet vier harer leden tegenwoordig zijn.

2. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

3. Het gevoelen der minderheid wordt, indien deze zulks wenscht, in het advies vermeld.

4. Wanneer over een uit te brengen advies de stemmen staken, wordt het nemen van een beslissing tot een volgende vergadering uitgesteld.

5. Is uitstel der beslissing niet mogelijk, of staken de stemmen ook in een volgende vergadering, dan wordt geen advies uitgebracht, doch worden de verschillende meeningen medegedeeld.

Artikel 6

Van het beslotene in de vergaderingen worden aanteekeningen gemaakt, die, na vaststelling door de vergadering, door den voorzitter en den secretaris worden geteekend en door laatstgenoemde worden bewaard.

Artikel 7

De commissie dient Burgemeester en Wethouders, zoo dikwijls deze het nuttig of noodig oordeelen, van bericht en raad en zal

Sluiten