Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN HET BEHEER

Waardeering van de bijstandcommissies.

Commissies van voorbereiding en toezicht.

worden gehoord omtrent de benoeming, de bevordering, de schorsing en het ontslag van de vaste en tijdelijke ambtenaren en beambten bij de Bedrijven, zoomede van de vaste werklieden bij die bedrijven.

Artikel 8

De commissie is bevoegd aan Burgemeester en Wethouders zelfstandig voorstellen te doen betreffende de Bedrijven.

De adviezen kunnen in zakelijk opzicht waardevol zijn voor B. en W. in het algemeen en voor het lid van het College, dat met de zaken van den tak van dienst speciaal belast is en dat dus uiteraard als voorzitter der commissie is aangewezen, in het bijzonder. Dat hangt dan echter af van de deskundigheid der Raadsleden, die in de commissie zitting hebben, op het terrein, waarop zij van advies dienen. Die deskundigheid is van toevalligen aard. Van de Raadsleden in het algemeen kan zij niet verwacht worden en ook is van commissieleden de „tweedehandsche deskundigheid ) niet te verwachten, die uit geregelde en meer diepgaande bemoeiing met de aangelegenheden van een bedrijf kan voortkomen. Ook nemen deze commissies B. en W. geen of weinig werk uit handen, wanneer zij zich tot adviseeren moeten beperken en het College de beslissingen heeft te nemen.

De functies van dergelijke commissies zie ik daarom anders. Zij zijn naar mijn meening te beschouwen als commissies van voorbereiding en van toezicht. Commissie van voorbereiding, omdat B. en W. in alle zaken, waarin de Raad te beslissen heeft, zooals bedrijfsbegrooting, vaststelling van tarieven, benoeming van een directeur enz., de commissie zullen hooren. En daarmede bereidt de commissie de behandeling in den Raad voor. De Raadsbehandeling kan dan soms zeer eenvoudig zijn. Menig voorstel kan als hamerstuk worden afgedaan, omdat het in de bijstandscommissie nauwkeurig is onderzocht en besproken 2).

Commissie van toezicht, omdat zij door haar kennisneming van

n r-« !• n f T l 1 •!_«._ : :: - Af Tnrictpnvprppn

*) Hen term, dien rror. 1 reuD geDruiKie ui aiju ^acauviw ^ -■— r -—"7 °—

2) Fortuyn, t.a.p. blz. 18; Hasper, Doelmatig gemeentebeheer, praeadvies voor het

XT 1 I . TT£C • 1Q77 U, 14 on

iNea. instiïuui vooi c.mciciicy 17-»#, u 1*. n

Sluiten