Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN HET BEHEER

houders, den burgemeester, de afdeelingen van of de commissiën uit den gemeenteraad, alle inlichtingen, op het bedrijf betrekking hebbende, te geven.

2. Hij is de commissiën uit den gemeenteraad in alles wat de hun opgedragen taak, in verband met het bedrijf, aangaat behulpzaam.

Artikel 8

Hij zorgt, voor zooveel hem aangaat, voor de naleving der verordeningen op het beheer van het bedrijf.

Artikel 9

Hij doet aan de gascommissie de voorstellen, die hem voorkomen te kunnen strekken tot verbetering en bezuiniging in de exploitatie en dient haar en burgemeester en wethouders van bericht en raad omtrent alle zaken, welke in zijn handen gesteld worden.

Artikel 10

In spoedeischende gevallen neemt hij de maatregelen, die hij noodig oordeelt, onder verplichting de gascommissie zoo spoedig mogelijk daarmede in kennis te stellen.

Artikel 11

1. Hij is verantwoordelijk voor een nauwkeurige boekhouding en inventarisatie.

2. Hij zorgt, dat dagelijks alle te houden boeken worden bijgehouden, dat bij het einde van elke maand de meters bij de gasverbruikers nauwkeurig worden opgenomen en de meterstanden in de daarvoor bestemde formulieren worden opgeteekend.

Artikel 12

Hij mag geen andere bediening, bedrijf of beroep, onder welken vorm of benaming ook, aanvaarden of waarnemen, noch zich belasten met eenig beheer, dan met toestemming van burgemeester en wethouders.

Artikel 13

Hij mag geene giften, in welken vorm ook, aannemen van leveranciers, die eenige levering aan de gemeente moeten doen of hebben gedaan of van aannemers of hunne ondergeschikten bij de uitvoering van werken of na de uitvoering daarvan.

Sluiten