Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN HET BEHEER

een aantal groote gemeenten zijn aangesteld, tot taak een technisch toezichtapparaat te zijn van B. en W. op de inrichting en functionneering van de gemeentelijke diensten en bedrijven met de bedoeling deze zoo economisch, zoo efficiënt mogelijk te doen zijn. Dat B. en W. hieraan behoefte gevoelen, is niet onbegrijpelijk.

Het moeilijke punt in de positie van den bezuinigingsinspecteur is zijn verhouding tot de directeuren. In het bijzonder zal dit blijken, wanneer B. en W. op de voorstellen, welke zij van de directeuren ontvangen, zijn advies vragen. De aangewezen technische adviseurs van B. en W. zijn in de meeste gevallen immers de directeuren zelf, ieder voor hun gebied. De bezuinigingsinspecteur is wellicht algemeen technisch goed ontwikkeld, doch zal veelal in speciale kennis bij eiken directeur ten achter staan. Mocht de bezuinigingsinspecteur uitgroeien tot een soort directeur-generaal, dan wordt het verantwoordelijkheidsbesef van de directeuren zeer ten nadeele van de gemeente verzwakt. De kans op conflicten is niet gering.

Zij kunnen slechts worden vermeden, indien èn de bezuinigingsinspecteur èn de directeur streven naar samenwerking. Alsdan kan ook de directeur zijn voordeel doen met den op het nastreven van efficiency gescherpten blik en met de in andere diensten verkregen ervaring van den bezuinigingsinspecteur l).

§ 5. Medezeggenschap van het personeel

Minder om haar tegenwoordige beteekenis dan om haar ontwikkelingsmogelijkheden is het noodig aandacht te schenken aan de medezeggenschap van het personeel der bedrijven.

Medezeggen- £)e medezeggenschap van het personeel bij de vaststelling van de dehartódT-ke arbeidsvoorwaarden, in den vorm van advies en overleg, dateert voorwaarden. in de groote gemeenten van 1916, 1917 en de daarop volgende jaren.

In 1929 heeft de Ambtenarenwet haar voor alle gemeenten verplicht gesteld (artikel 125 letter k jo. artikel 126), zij het ook met den minimum-eisch, dat geregeld moet worden „de wijze, waarop aan vereenigingen van ambtenaren gelegenheid wordt gegeven ten

*) Zie Borger en Van Os, Bezuinigingsinspectie in gemeentediensten en bedrijven, prae-advies en discussie, Bezuinigingscongres 1923, en Vis, Het werk der bezuinigingsinspecteurs in gemeentedienst, prae-advies voor het Nederlandsch Instituut voor Efficiency, 1938.

Sluiten