Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRIVAATRECHTELIJKE ORGANISATIEVORMEN

associaties regelen. Bij gebreke daarvan moet de samenwerking dus een privaatrechtelijken vorm aannemen x).

Als motief tot het kiezen van een privaatrechtelijken vorm voor Betrekken in bedrijven van één gemeente is te noemen de wensch bij het beheer van

personen te betrekken, die geen deel uitmaken van het bestuur buiten het der gemeente. Dit heeft zich meermalen voorgedaan bij gemeente- f^™eu"te~ lijke stichtingen tot beheer van woningen, zwem- en badinrichtingen,

sport- en speelterreinen enz. De stichtingsvorm levert dan de mogelijkheid personen uit de burgerij, die over belangstelling en deskundigheid ten aanzien van den te beheeren bedrijfstak beschikken, aan het bestuur te doen deelnemen, zonder dat het Raadslidmaatschap daartoe een vereischte is.

Merkwaardig is het, dat deze practische toepassingen takken van dienst betreffen, waarbij commercialiteit en het behalen van winst juist niet op den voorgrond staan, maar bij wier beheer de behartiging van sociale belangen het voornaamste doel is. De aard van het motief tot den privaatrechtelijken vorm blijkt hierdoor des te duidelijker.

In bepaalde gevallen kunnen bijzondere redenen tot het kiezen Andere van een privaatrechtelijken vorm leiden. motieven6

Bij overneming van een tevoren door een concessionaris geëxploiteerd bedrijf kan het bijvoorbeeld wenschelijk zijn de bestaande rechtspersoon intact te laten, omdat deze de draagster is van verschillende rechten (men denke aan concessies in andere gemeenten),

welke aldus automatisch in stand blijven en niet tengevolge van de overdracht van het bedrijf aan de gemeente te niet gaan.

Overneming van de aandeelen kan soms gemakkelijker zijn dan naasting van de bedrijfsbezittingen overeenkomstig de concessievoorwaarden. Kan de gemeente dan niet alle aandeelen verkrijgen,

doordat een enkele aandeelhouder de zijne niet wil verkoopen, dan moet het bedrijf in den naamlooze-vennootschapsvorm verder worden geëxploiteerd.

Waarom in vele gevallen een privaatrechtelijke organisatievorm Bezwaren van is gekozen, wordt door deze motieven verklaard. Of deze vorm zich rechtelijken

*) Eenige voorbeelden daarvan worden in hoofdstuk XII vermeld.

organisatievorm.

Sluiten