Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRIVAATRECHTELIJKE ORGANISATIEVORMEN

zijn er gevallen van privaatrechtelijke regeling geweest, waarin, zij het gebrekkig, ook hierin is voorzien.

Als voorbeeld laat ik hier eenige bepalingen volgen uit de statuten der N.V. Voorburgsche Waterleiding Maatschappij, zooals deze na overneming van de aandeelen door de gemeente Voorburg werden gewijzigd:*)

Machtiging voor en toezicht op handelingen.

Artikel 19

1. De raad van beheer behoeft de machtiging of de opdracht van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het aangaan van zoodanige rechtshandelingen, welke voor gemeentelijke organen krachtens bestaande en nog tot stand te komen wettelijke voorschriften aan het toezicht van Gedeputeerde Staten zijn onderworpen.

2. Het besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarbij de in het vorig lid bedoelde machtiging of opdracht wordt verleend, behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland.

3. Gedeputeerde Staten verleenen deze goedkeuring niet dan na ingewonnen gunstig advies ter zake van den raad van Voorburg.

4. In afwijking van het bepaalde bij het eerste en tweede lid van dit artikel is de goedkeuring van Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland niet vereischt voor:

a) het aangaan van rechtsgedingen in alle instanties en het berusten in een tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering, zoo het belang, dat de vennootschap bij het geding of de vordering heeft, op geen grooter bedrag dan ƒ 500.— wordt gewaardeerd;

b) het ondershands aanbesteden van werken, mits een bedrag van ƒ 1.000.—, en ondershandsche leveranties, mits een bedrag van ƒ 500.— niet te boven gaande.

') De statuten bevatten nog meer toezichtbepalingen van overeenkomstige redactie. Een nadere wijziging was nog in voorbereiding.

Sluiten