Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRIVAATRECHTELIJKE ORGANISATIEVORMEN

ik hierboven reeds aanduidde, in de bewoordingen dier bepalingen is de norm voor het toezicht niet omschreven en deze kan slechts worden afgeleid uit het geheele stelsel der wettelijke regeling. Die norm, het waken voor een gezond beheer der gemeentefinanciën, is daarom te beschouwen als een algemeen voorschrift voor Gedeputeerde Staten. Wanneer nu hun goedkeuring gevraagd wordt voor de oprichting van een bedrijf in privaatrechtelijken vorm hetzij rechtstreeks (artikelen 135 en 228 letter g), hetzij wat voor de wetswijziging van 1931 practisch uitsluitend in aanmerking kwam, krachtens hun toezicht op de begrooting, dan is het naar mijn meening alleszins te verdedigen, ]a zelfs als een uit de algemeene norm voortvloeiende plicht te beschouwen, dat zij hun goedkeuringsrecht gebruiken om een correctie op het anders door deze oprichting wegvallen van het toezicht te bewerken.

Toezicht Buiten de hier besproken vraag staat het ook door Dr. Günther )

krachtens toelaatbaar geachte toezicht van Gedeputeerde Staten, dat wordt

conccssics *

e. d. uitgeoefend krachtens een door het provinciaal bestuur voorgeschre¬

ven vergunning of concessie of krachtens een overeenkomst tusschen provincie en gemeente bv. tot voorschotverleening. Langs dezen weg kan vaak een toezicht worden ingesteld, dat m.i. in vele gevallen mede gewenscht wordt ter vervanging van de bij publiekrechtelijken bedrijfsvorm door de Gemeentewet verschafte bevoegdheden, maar dat op deze wijze een juridisch zekerder grondslag verkrijgt dan indien het in de statuten of stichtingsbrief was toegekend.

Samen- Vat ik de conclusies samen, dan blijkt naar myn meening, dat

valting" aan de bezwaren geen al te groot gewicht kan worden toegekend.

Niet kan worden volgehouden, dat bij den privaatrechtelijken organisatievorm het algemeen belang niet voldoende tot zijn recht kan komen. De tendenties in de bedrijfsvoering doen zich gelden ongeacht den bedrijfsvorm, al kunnen zij in intensiteit en onderlinge verhouding door den bedrijfsvorm worden beïnvloed.

Wel blijkt de privaatrechtelijke organisatievorm voor publieke bedrijven minder natuurlijk te zijn en tot gekunstelde verhoudingen

2) T. a. p. blz. 14 e. v.

Sluiten