Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRIVAATRECHTELIJKE ORGANISATIEVORMEN

een enkele gemeente kan nog als bezwaar worden aangevoerd, dat deze vorm juridisch niet zeker is. Een n. v., waarvan alle aandeelen in handen van één gemeente zijn, is een zgn. éénmans-vennootschap en of deze rechtens bestaanbaar is, wordt betwist. Tot dusver is nog ook in de rechtspraak heerschend de opvatting, dat de n. v.,

welker aandeelen na de oprichting in één hand komen, als zoodanig blijft bestaan. Dat vroeg of laat eens een wijziging in de jurisprudentie zou komen, wordt echter niet onmogelijk geacht *). Waarschijnlijk zou de rechter dan een beroep op de uit den n. v.-vorm voortvloeiende beperkte aansprakelijkheid van den eenigen aandeelhouder afwijzen, evenwel zonder alle door de n. v. verrichte rechtshandelingen als nietig te beschouwen 2). En zooals ik hierboven reeds zeide, heeft de beperkte aansprakelijkheid voor de gemeenteaandeelhoudster practisch geen beteekenis. Niettemin, op dit terrein is eenige onzekerheid,

Tot de oprichting van een n. v. kan een enkele gemeente zeker Oprichting niet overgaan 3). Daarvoor is de medewerking van tenminste één gemeente, tweeden vennoot noodig. Verschillende wegen staan echter open om toch een gemeentelijke n. v. te verkrijgen: te denken is aan de oprichting door de gemeente met een ander persoon, die daarna zijn aandeel aan de gemeente overdraagt, oprichting door de gemeente met een of meer van haar bestuurders in privé, die de gelden daartoe van de gemeente verkrijgen. Prof. van Poelje 4) noemt de meest eenvoudige oplossing deze, „dat de vennootschap niet door de gemeente alleen wordt opgericht, maar dat daarin tevens voor een kleiner bedrag dan het gemeentelijke wordt deelgenomen door een ander lichaam, dat een verwant belang dient, of waarmede uit anderen hoofde samenwerking geraden schijnt". Als voorbeeld noemt hij de Haagsche Bouwmaatschappij (H. A. B. O.), in 1921 opgericht met een kapitaal van één millioen gulden, waarin de gemeente deelnam voor ƒ 990.000,— en de vereeniging „de Nutswoningen" voor ƒ 10.000,—.

*) v. d. Heijden, t.a. p. blz. 97 en 98.

2) v. d. Heijden, t. a. p. blz. 97 en 98.

3) v. d. Heijden, t. a. p. blz. 37.

4) Osmose blz. 31.

Sluiten