Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI

DE GEMENGDE BEDRIJFSVORM

§ 1. Motieven tot en bezwaren van den gemengden bedrijfsvorm

Bij de bedrijven, die m het vorige hoofdstuk behandeld zijn, was Aard van het slechts de vorm privaatrechtelijk, doch bij het zgn. gemengde be- bedrijft drijf is het private element van essentieeier beteekenis. Onder een gemengd bedrijf is immers te verstaan, naar de gebruikelijke definitie J) „een onderneming, waarbij particulieren en overheid te zamen zoowel aan het maatschappelijk verantwoordelijk kapitaal,

als aan de leiding en het bestuur deelnemen, onverschillig in welke verhouding". Derhalve een ondernemingsvorm, waarbij zoowel de eigendom als het beheer in handen zijn van de overheid tezamen met particulieren, een vorm, waarvoor de benaming „gemengd bedrijf"

niet ten onrechte gekozen is 2).

Niet onder de definitie vallen bedrijven, in eigendom aan een gemeente toebehoorende, die aan een particulieren ondernemer zijn verpacht. Dezen vorm besprak ik op blz. 39—40. De verpachting was m. i. te beschouwen als een variant van de concessie en zij behoeft hier dus verder niet ter sprake te komen.

Volledigheidshalve vermeld ik een merkwaardigen vorm van een- Zwillingsgemengd bedrijf, de in Duitschland bekende Zwillingsgesellschaft. ^esellschaft. Zij herinnert aan de verpachting. Een gemeente of een ander publiek lichaam en een particuliere ondernemer richten samen een Stammgesellschaft op. Aan deze wordt de eigendom van het bedrijf overgedragen. In de Stammgesellschaft bezit het publieke lichaam de meerderheid van aandeelen en stemmen. Stammgesellschaft en particuliere ondernemer vormen samen een Betriebsgesellschaft,

die met de exploitatie is belast. In de Betriebsgesellschaft heeft de

*) Zie De Moor, De gemengde onderneming in hare economische beteekenis, 1923,

blz. 11 en Zevenbergen, Enkele opmerkingen over het gemengde, publiek-private bedrijf,

1920, blz. 21 en vlg.

2) In Duitschland worden zij gemischt-wirtschaftliche Unternehmungen, in Frankrijk entreprises économiques k caractère mixte genoemd.

Sluiten