Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GEMENGDE BEDRIJFSVORM

uitgeoefend, de omstandigheden lagen daar veelal ook anders. Doch dat ook daar de speciale redenen vaak tot het samengaan van Overheid en particulieren hebben geleid, komt duidelijk aan het licht bij Passow *). Wel wijst hij op verschillende bezwaren van den publieken bedrijfsvorm, welke het kiezen van den gemengden bedrijfsvorm zouden hebben bevorderd, maar hij laat daarop een overzicht van speciale redenen volgen, dat ik hieronder beknopt weergeef.

Motieven voor Voor de Overheid kwamen volgens Passow o. m. de volgende de Overheid. mot;even jn aanmerking om de medewerking van particulieren te

zoeken:

1. De technische ontwikkeling leidde meer en meer in de richting van streekvoorziening. Vaak bestonden dan bezwaren bij de gemeente, die als centrum van de streek was te beschouwen, om zelf het eigen bedrijf over de streek uit te breiden of wel gaven de andere gemeenten der streek er de voorkeur aan door een privaatrechtelijke onderneming inplaats van door de centrum-gemeente te worden bediend. Dit leidde dikwijls tot de vorming van gemengde bedrijven.

2. Gebrek aan kennis op technisch bedrijfsgebied leidt tot het zoeken van ervaren particuliere associé's, althans voor den opbouw en de eerste jaren van het bedrijf. Dikwijls is dan de nevengedachte aanwezig, het bedrijf, wanneer het goed op gang is, geheel overr te nemen.

3. Vaak heeft men den particulieren ondernemer noodig, omdat deze gemakkelijker dan de Overheid met concurreerende ondernemingen tot overeenstemming kan komen.

4. Bij een gemengd bedrijf wordt een deel van het kapitaal door den particulieren deelnemer verschaft en het Overheidslichaam behoeft dus voor het bedrijf minder te leenen dan wanneer het eenige eigenaar daarvan was.

5. In vele gevallen gaf de Overheid de voorkeur aan geheel publieke bedrijven, maar omdat reeds particuliere bedrijven krachtens

*) Die gemischt privaten und öffentlichen Unternehmungen auf dem Geblete der Elektrizitats- und Gasversorgung und des Strassenbahnwesens, Jena 1912, blz. 127 en vlg. Ook Most, t.a. p. noemt soortgelijke redenen en bevestigt dus de zooveel vroegere ervaringen van Passow.

Sluiten