Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GEMENGDE BEDRIJFSVORM

concessies bestonden, die zeer bezwaarlijk geheel waren over te nemen, moest „een samengaan met de nu eenmaal aanwezige private bedrijven, die hun plaats reeds vroeger hadden ingenomen, in zekeren zin als een niet te vermijden nadeel in den koop meegenomen worden".

Voor de particuliere ondernemers noemt Passow de volgende Motieven voor motieven om tot een gemengd bedrijf mede te werken: ondernemers.

1. In vele gevallen zou de Overheid geen toestemming voor een zuiver particulier bedrijf willen geven.

2. Door de deelneming van de Overheid wordt de kapitaalsverschaffing vergemakkelijkt. De Overheid verschaft aan het bedrijf door borgstelling of door zelf de gelden te verstrekken het goedkoope overheidscrediet.

3. Voor het verkrijgen van vergunningen en concessies is de participatie nuttig van een Overheidslichaam, dat zijn invloed ten gunste van het bedrijf kan aanwenden.

Ten deele slechts blijken deze redenen voor ons land van belang; Waarde van daarin komt ook weer tot uiting, dat zij van min of meer toevalligen voor j\ie<Jeraard, afhankelijk van plaatselijke omstandigheden zijn. 'anc^

De bezwaren, die blijkbaar in Duitschland golden tegen streekvoorziening door een gemeentelijk bedrijf, zijn hier niet in die mate gevoeld, dat zij, indien levering in buitengemeenten door een stedelijk bedrijf rationeel was, deze ernstig in den weg hebben gestaan.

En de andere redenen (die van 2 t/m 5) duiden op een machtigen invloed van de particuliere ondernemers op het terrein der openbare nutsbedrijven, dien deze hier te lande nimmer hebben gehad.

Het is dan ook niet te verwonderen, dat de bedrijven, waarvan eigendom en beheer in handen van gemeenten en particuliere ondernemers te zamen zijn, in Nederland zijn te tellen. Hun aantal is zoo gering, dat ik — zonder voor de volledigheid van mijn opsomming in te staan — van ieder dezer bedrijven het een en ander aangaande hun structuur en voor de meeste ook omtrent het motief van hun oprichting kan mededeelen. Uit deze aanteekeningen blijkt,

dat bijna steeds een speciale reden voor het gemengde karakter van het bedrijf valt te vermelden. Soms zijn deze aan die, welke Passow noemde, verwant.

Sluiten