Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GEMENGDE BEDRIJFSVORM

Motief voor het samengaan van gemeente en de particuliere maatschappij was vooral, dat de Ned.-Indische Gasmaatschappij een groot deel van het aanzienlijke kapitaal, dat in de onderneming gestoken moest worden, wilde fourneeren.

De andere gemengde bedrijven met belangrijke gemeentelijke participatie zijn van zeer uiteenloopenden aard.

De gemeente Dordrecht heeft in 1929 tezamen met een Rijnvaart- N. V. tot onderneming (de Standaard Transportmaatschappij) opgericht een d*rPHave,v naamlooze vennootschap tot exploitatie der haveninrichtingen inrichtingen

van Dordrecht. ^ Dordrecht.

Wegens de groote riciso's, welke het los- en laadbedrijf in de Motief, nieuwe Zeehaven der gemeente voorloopig nog met zich zou brengen, was geen algeheel particuliere exploitatie te verkrijgen. De gemeente moest dit bedrijf dus aanvatten, doch zag er een voordeel in een particulieren deelgenoot te hebben, die de voor het bedrijf benoodigde relaties zou bezitten.

In het geplaatste aandeelenkapitaal, ƒ 150.000,—, namen de ge- Organisatie, meente en de Standaard deel in de verhouding 18 : 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie onder toezicht van een Raad van Commissarissen en van een door en uit dien Raad te benoemen Raad van Toezicht. Van de 7 leden van den Raad van Commissarissen wijst de gemeente 4 aan en de Standaard 3; in den Raad van Toezicht is de verhouding omgekeerd, deze bestaat uit 2 Commissarissen van de Standaard en 1 Commissaris der gemeente.

Door de meerderheid in den Raad van Commissarissen heeft de gemeente de benoeming van de directie en de algemeene controle van het bedrijf in handen. In den Raad van Toezicht, die de dagelijksche controle uitoefent, heeft de Standaard een beslissenden invloed. Echter is bepaald, dat een gedelegeerde der gemeente bij afwijking van de tarieven en wanneer het over zeer groote contracten gaat, de bevoegdheid heeft de beslissing van den Raad van Commissarissen in te roepen.

De gemeente heeft met het gemengd bedrijf een contract gesloten, waarbij aan dit bedrijf de exploitatie van de haveninrichtingen wordt opgedragen. Het contract is voor 40 jaar aangegaan,

doch kan, indien de resultaten van de samenwerking niet aan de

Sluiten