Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN STREEKVOORZIENING

beheersdaden worden uitgeschakeld en vervangen door gemeenschappelijke organen. Voor het intercommunale bedrijf moet derhalve een eigen afzonderlijke beheersorganisatie worden geschapen. Meerder- Is de samenwerking aldus geregeld, dat voor de meeste besluiten

heidsbesluit. hetzij van de besturen der gemeenten, hetzij van

hun vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke organen vereischt is, zoo kan ook dit aan een goed beheer in den weg staan. Zelfs een minderheid van één gemeente of een vertegenwoordiger van één gemeente kan dan de uitvoering van door de meerderheid in het belang van het bedrijf geachte voornemens verhinderen.

Reeds wanneer de tegenstemmende gemeente te goeder trouw is, werkt het onmogelijk maken van een besluit belemmerend. Een efficiënt beheer laat niet toe een door besluiteloosheid star voortgaan op den weg van vroeger genomen, bij tegenwoordige omstandigheden niet passende beslissingen, maar verlangt bij een gewijzigden toestand een spoedige verandering van koers.

Doch indien een gemeente met haar deelgenooten in het bedrijf in conflict mocht geraken en door een zucht tot tegenwerken haar stem zou laten bepalen, ontaardt de eisch van eenstemmigheid in een minderheidstirannie, welke ieder behoorlijk beheer onmogelijk zou maken.

Geenszins wil ik beweren, dat een dergelijke obstructie zich dikwijls heeft voorgedaan. Een goede beheersinrichtmg dient echter ook de mogelijkheid daarvan zooveel doenlijk te voorkomen.

Besluitvorming bij meerderheid is mitsdien ook een eisch voor een juiste organisatie van gemeenschappelijk bedrijfsbeheer. Voor sommige zeer belangrijke beslissingen, b.v. die de beëindiging van de samenwerking of een uitbreiding van het verzorgingsgebied betreffen, kan het wenschelijk zijn een gekwalificeerde meerderheid, zooals van 2/3 of s/4 der samenwerkende gemeenten, of zelfs eenstemmigheid te eischen. In het algemeen zal echter een eenvoudige meerderheid voor het nemen van besluiten voldoende moeten zijn.

Gemeen- Aan geen van beide eischen voldeed een gemeenschappelijke

regeling'regeling, die zich streng richtte naar de oude artikelen 121 en 122 krachtens de der Gemeentewet. In hoofdstuk V vermeldde ik reeds, dat volgens

Sluiten