Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN STREEKVOORZIENING

5

1. Het algemeen bestuur bestaat uit:

a. gewone leden, wier aantal wordt bepaald naar de bevolkingscijfers van de gemeenten, in dier voege, dat voor elke 750 zielen eener gemeente, één gewoon lid in het algemeen bestuur zitting heeft. Een gedeelte van een 750-tal zielen wordt voor een vol 750-tal gerekend. Als bevolkingscijfers worden aangenomen de cijfers, laatstelijk gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

b. ambtshalve leden, als hoedanig de burgemeesters der gemeenten in het algemeen bestuur zitting hebben.

2. Indien ten minste twee leden van het algemeen bestuur zulks verzoeken, kunnen Gedeputeerde Staten hetzij tot aan de opening der waterleiding hetzij daarna in bijzondere gevallen voor een door hen te bepalen tijd, een buitengewoon lid en diens plaatsvervanger aanwijzen. Het buitengewoon lid heeft dezelfde bevoegdheid als een krachtens het bepaalde in het eerste lid van dit artikel onder a. benoemd lid.

Zoodra het algemeen bestuur een mededeeling ontvangt, dat ten minste twee van zijn leden een verzoek, als in de vorige alinea bedoeld, tot Gedeputeerde Staten hebben gericht, neemt het geen besluiten bij meerderheid van stemmen, totdat Gedeputeerde Staten op het verzoek hebben beschikt.

6

De gemeenteraden benoemen ieder voor hun gemeente de leden, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder a. en hun plaatsvervangers.

15

1. Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een lid, in het bijzonder belast met het toezicht op de financiën van het lichaam, die te zamen het dagelijksch bestuur vormen.

2. De voorzitter en de secretaris van het dagelijksch bestuur vervullen deze betrekkingen tevens in het algemeen bestuur.

3. Een lid, dat zijn functie in het algemeen bestuur verliest, houdt tevens op deel uit te maken van het dagelijksch bestuur.

Sluiten