Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN STREEKVOORZIENING

e. het beheeren der inkomsten en uitgaven van het lichaam.

ƒ. het geregeld opnemen of doen opnemen van de boeken en kas van het lichaam.

§. het toezicht op het beheer en het onderhoud van alle werken, inrichtingen en eigendommen van het lichaam.

h. het vaststellen der plans en voorwaarden van aanbesteding, of uitvoering der werken en leverantiën ten behoeve van het lichaam, wier vaststelling het algemeen bestuur niet aan zich voorbehield.

i. het schorsen van alle uit de kas van het lichaam bezoldigde ambtenaren.

j. het nemen, alvorens het lichaam tot het voeren van een rechtsgeding gemachtigd is, van alle conservatoire maatregelen, zoo in als buiten rechten, en het doen wat noodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit.

k. het behoorlijk voorbereiden van al hetgeen in het algemeen bestuur ter overweging en beslissing moet worden gebracht.

/. het houden van een gedurig toezicht op al wat het lichaam aangaat.

22

1. Tot de uitvoering der verordeningen van het algemeen bestuur behoort de bevoegdheid tot het op kosten van de overtreders doen wegnemen, beletten, verrichten of in vorigen toestand herstellen van hetgeen in strijd met die verorderingen is of wordt gemaakt of gesteld, ondernomen, nagelaten, beschadigd of weggenomen.

2. Spoedeischende gevallen uitgezonderd, wordt van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt dan nadat de belanghebbende schriftelijk is gewaarschuwd.

23

1. Het dagelijksch bestuur kan bij dwangbevel de ingevolge het eerste lid van het vorige artikel verschuldigde kosten invorderen.

2. Het dwangbevel wordt op kosten van den schuldenaar bij deurwaarders-exploit beteekend en ten uitvoer gelegd op de wijze, bij het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ten aanzien van vonnissen en authentieke akten voorgeschreven.

Sluiten