Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN STREEKVOORZIENING

voor het bedrijf het minst bezwarend is (men denke aan den spertijd

bij electriciteitsbedrijven).

Soms is deze bevoegdheid tot rechtstreeksche levering slechts subsidiair; pas wanneer het distributiebedrijf niet met den grooten verbruiker tot overeenstemming kan komen, mag het productiebedrijf over directe levering gaan onderhandelen.

Verschillende overeenkomsten zeggen het distributiebedrijf bi] rechtstreeksche levering door het productiebedrijf een provisie toe. Technisch Dichter bij algeheele directe levering staat de figuur, waarin het

beheer van . distributiebedrijf formeel in stand wordt gehouden, doch het bedrijfdoor technische beheer daarvan aan het productiebedrijf is op-

te0^6' gedragen.

Uiteraard vermindert hierdoor ook de invloed van d. en

en den Raad op het beheer van het bedrijf.

Indien ook de aan de afnemers in rekening te brengen tarieven zijn vastgelegd, wordt het distributiebedrijf in wezen een onderdeel van het productiebedrijf. De buitengemeente heeft dan nog slechts met de financiering en de resultaten van haar bedrijf te maken.

In sommige gevallen is uitsluitend het technische beheer aan het productiebedrijf opgedragen, terwijl het financieele en administratieve beheer afzonderlijk en zelfstandig wordt gevoerd.

Minder ver gaat de vorm, waarbij de buitengemeente den directeur of een der ingenieurs van het productiebedrijf aanstelt als technisch adviseur voor het beheer van het distributiebedrijf.

Juridisch De verhouding tusschen de gemeente van het productiebedrijf

karakter der en de buitengemeente wordt bij een overeenkomst geregeld. Het is overeen oms . yoor de ,evering en gros een gewoon privaatrechtelijk

contract te sluiten. _

Voor de rechtstreeksche levering in de buitengemeente verleent deze vaak aan het productiebedrijf een concessie. De voorwaarden daarvan vormen dan den inhoud der overeenkomst, welke door het Raadsbesluit tot het verleenen en door de aanneming van de

concessie tot stand komt.

Gemeen- Het is ook mogelijk aan beide soorten overeenkomsten den vorm

schappelijke van een publiekrechtelijke gemeenschappelijke regeling te geven, regeling. r

Sluiten