Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN STREEKVOORZIENING

Ook de privaatrechtelijke overeenkomst tusschen productie- en buitengemeente is als een gemeenschappelijke regeling te beschouwen. Sinds de vereenvoudigingswet van 22 April 1937, Stbl. 311,

waarbij de artikelen 135 en 137 Gemeentewet werden gewijzigd,

is dit niet meer twijfelachtig.

De wet maakt nu een duidelijk onderscheid tusschen regelingen ter behartiging van gemeenschappelijke belangen en regelingen ter gemeenschappelijke behartiging van niet-gemeenschappelijke belangen. Tot de tweede categorie zijn de overeenkomsten tusschen productie- en buitengemeente te rekenen. Ieder der gemeenten behartigt een afzonderlijk belang, de productiegemeente het belang van haar bedrijfsexploitatie, de buitengemeente het belang van de voorziening van haar ingezetenen.

Het onderscheid heeft juridische gevolgen. Overeenkomsten als deze vallen thans buiten de eischen van goedkeuring en bekendmaking (artikelen 135 en 137 der Gemeentewet) *).

Maar het blijven gemeenschappelijke regelingen in den zin van Kan een artikel 129 der Gemeentewet en dus zijn wel de bepalingen omtrent wor<jen het opleggen van een gemeenschappelijke regeling toepasselijk opgelegd? (artikelen 138—I45a).

Bij aanwending van dwang zal echter de vorm van een privaatrechtelijke overeenkomst niet mogen worden gebruikt (artikel 146 lid 3). In de verhouding tusschen beide gemeenten zal dan bij eenvoudige publiekrechtelijke gemeenschappelijke regeling moeten worden voorzien.

Van de overeenkomsten tusschen productie- en buitengemeente Inhoud der vormen de bepalingen nopens de tarieven den voornaamsten inhoud, komsten. Bij een overeenkomst tot engroslevering zijn dit de prijzen, waartegen het bedrijfsproduct aan de buitengemeente wordt verkocht,

bij een contract tot levering en détail de prijzen, welke aan de afnemers in rekening zullen worden gebracht.

Dikwijls moet de buitengemeente een bepaalde afname garan-

l) Zie Kooiman, Vereenvoudiging van de gemeentelijke en de provinciale administratie»

1937, blz. 91 en vis. en Van Loenen, De Gemeentewet en haar toepassing, le vervolg,

1938, blz. 52 en 53.

Sluiten