Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN STREEKVOORZIENING

producten of diensten van het bedrijf. Kan daarbij winst worden behaald, zoo is dit niet te verwerpen. Aan de centrumgemeente komt ondernemerswinst toe, omdat zij het risico en de beslommering van het productiebedrijf heeft.

Aandeel De buitengemeente zal, zijn de omstandigheden gunstig, door

gemeente ze^ de distributie te verzorgen ook op een deel van de winst beslag kunnen leggen. Indien zij de distributie aan de centrumgemeente overlaat, komt haar ook een gedeelte van de winst toe, zij het een geringer gedeelte, nl. voorzoover deze winst geacht kan worden uit factoren als haar gunstige ligging en bebouwing voort te vloeien 1).

Practijk. Niet zou ik durven beweren, dat de hier ontwikkelde richtlijnen

in de bestaande overeenkomsten tusschen gemeenten steeds zijn gevolgd.

Gevallen zijn bekend, waarin centrumgemeenten, profiteerende van een monopoliepositie, buitengemeenten contracten hebben doen sluiten, waarbij zij niet de behartiging van het streekbelang, doch slechts dat van het eigen bedrijf voor oogen hadden. Daar staan echter gevallen tegenover van buitengemeenten, die in de gelukkige omstandigheid verkeerden, dat zij nabij de verzorgingsgebieden van twee productiebedrijven waren gelegen, en die daardoor hun concurreerende aanbiedingen tegen elkaar konden uitspelen.

Tusschen beide uitersten ligt de meerderheid der gevallen en deze rechtvaardigt de uitspraak, dat de centrumgemeenten over het geheel genomen de rond haar gelegen plaatsen niet als wingewest hebben behandeld, maar deze op bevredigende wijze hebben bediend.

Invloed van Bij de opstelling van de overeenkomst tusschen productie- en dei"8avereen- buitengemeente dient met haar langen duur rekening te worden komsten. gehouden. Overeenkomsten als deze plegen voor langen tijd te worden gesloten, bv. voor 25, 30 of nog meer jaren.

Dat is een noodzakelijk gevolg van de kapitaahnvesteering, welke voor de verzorging van de buitengemeente vereischt is. Het leve-

*) Zie voorts omtrent het winstvraagstuk in het algemeen hoofdstuk X § 3.

Sluiten