Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN DE ADMINISTRATIE

dat gedeelte van zijn taak naar behooren te kunnen verrichten. Aan die voorwaarde wordt slechts zelden voldaan en reeds hierom is deze eenvoudigste vorm meestal te ontraden.

Een bezwaar van meer principieele beteekenis is, dat de verbon- Onvoldoende denheid van de technische en de financieel-administratieve functies interne controle, welke uit de scheiding van die functies voortvloeit, uitsluit. Hieraan kan eenigszins worden tegemoetgekomen door voor het doen van betalingen de medewerking van een of meer leden van het College van Burgemeester en Wethouders of van secretarie-ambtenaren voor te schrijven en daarnaast zal dan zeker nog een goede externe controle noodig zijn. Het bezwaar wordt hierdoor verzwakt, opgeheven wordt het naar mijn meening niet. De medewerking van leden van het dagelij ksch bestuur aan betalingen door fiatteering van stukken wordt vaak al te gemakkelijk,

in goed vertrouwen op den directeur gegeven en bovendien betreft zij uitsluitend de betalingen, niet de ontvangsten van het bedrijf.

De externe controle op de fmancieele administratie is in vele gevallen slechts doeltreffend te verrichten, wanneer de controleur over gegevens beschikt, die van een ander dan den gecontroleerde afkomstig zijn. Zoodanige gegevens kan hem bij de scheiding van de technische en de financieel-administratieve functies dikwijls de technische leiding verschaffen. Hier echter zijn de personen van gecontroleerde en technischen leider één.

Meer gebruikelijk is de vorm, waarbij naast den bedrijfsleider Afzonderlijke een afzonderlijke boekhouder-kassier met de fmancieele admini- j>oekhouderstratie is belast. Hierbij zijn twee variaties te onderscheiden.

De eerste is die, waarbij inderdaad een afzonderlijk ambtenaar Variaties, met boekhouding en kasbeheer is belast, doch die functionaris in de beheersverordening niet wordt genoemd of wel daarin is bepaald, dat hij onder de verantwoordelijkheid van den bedrijfsleider werkt. Deze variatie is zeker niet wenschelijk te achten. Zij vereischt evenals de eerste, reeds besproken vorm, dat de bedrijfsleider beschikt over voldoende financieel-administratieve bekwaamheid en vooral ook over den tijd, die beide noodig zijn om zich voor boekhouding en kasbeheer verantwoordelijk te kunnen stellen.

Sluiten