Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN DE ADMINISTRATIE

door den raad der gemeente aan te wijzen diensten, bedrijven, instellingen en vereenigingen.

Artikel 9

1. Van de inkomsten en betalingen voor de bedrijven, houdt de kassier afzonderlijk boek. Hij zal van de door hem ontvangen inkomsten en gedane betalingen dagelijks kennis geven aan het hoofd der centrale boekhouding, overeenkomstig de daarvoor door burgemeester en wethouders zoo noodig nader vast te stellen regelen.

2. Voor het overige wordt de boekhouding van de bedrijven door het hoofd der centrale boekhouding gevoerd naar de methode van het dubbel-boekhouden.

3. Zij moet zoodanig zijn ingericht, dat daaruit steeds een volledig overzicht van bezittingen, vorderingen en schulden van de bedrijven en een gedetailleerd overzicht van de uitkomsten van de exploitatie van de bedrijven kunnen worden samengesteld.

4. Burgemeester en Wethouders kunnen omtrent de inrichting der boekhouding nadere voorschriften geven.

Artikel 11

4. Nadat de rekeningen of andere bescheiden voor „gezien en accoord" geteekend zijn door de hoofden van dienst en den burgemeester of een der wethouders, zal het hoofd van de centrale boekhouding die rekeningen of andere bescheiden voorzien van een opdracht tot betaling, door middel van een stempelafdruk, waarvan burgemeester en wethouders den vorm en inhoud bepalen.

De aldus bewerkte rekeningen of andere bescheiden worden den kassier ter betaling afgegeven, die van de ontvangst dezer stukken een bewijs afgeeft.

Artikel 17

1. De kosten der centrale boekhouding worden na afloop van het kalenderjaar over de verschillende bedrijven omgeslagen, in verhouding tot de diensten, welke voor elk zijn verricht.

2. De omslag der kosten geschiedt door burgemeester en wethouders.. op-,vQQrsteLvai\..het,.boöy,..jder....centralg , haeidiouding.

Sluiten