Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN DE ADMINISTRATIE

blijft met de bedrijfsadministratie, lijkt mij de voorkeur te verdienen boven een geheel losmaken van het kasbeheer daaruit door het aan den Ontvanger op te dragen. Zijn al deze negatieve eischen vervuld, dan kan dus wegens het voordeel van de functiescheiding het centraal kasbeheer verdedigd worden.

Combinatie Het voordeel van de functiescheiding gaat teloor, wanneer de boekhouding Ontvanger als beheerder van een centrale kas tevens met de leiding van een centrale boekhouding wordt belast. Deze combinatie is daarom in het algemeen te veroordeelen 1).

Toch is zij bij enkele gemeenten (Amersfoort en sinds eemge jaren Sliedrecht) toegepast. Ondanks het organisatorische bezwaar is het mogelijk, dat zij bevredigend werkt. Het is daartoe wenschelijk, dat een ambtenaar van den dienst uitsluitend kassierswerkzaamheden verricht, zoodat practisch toch de functiescheiding wordt bereikt.

Formeele De formeele regeling van een centraal kasbeheer is sinds een

regeling. beslissing van de Kroon van Augustus 1932 niet eenvoudig. Voordien werd wel aangenomen, dat de Ontvanger als zoodanig in de beheersverordening met het doen van ontvangsten en betalingen voor het bedrijf kon worden belast. Een nog zuiverder formuleering werd bereikt, wanneer de beheersverordening behelsde, dat „de Ontvanger belast blijft met het doen van de bedrijfsontvangsten en -betalingen". Aan deze regelingen lag de gedachte ten grondslag, dat de Ontvanger wettelijk belast was met het doen van alle gemeentelijke ontvangsten en betalingen behoudens uitdrukkelijke uitzonderingen ingevolge artikel 122 (artikel 114bis oud) der Gemeentewet. Toepassing van dit artikel behoefde nog niet een dergelijke uitzondering met zich te brengen, zij kon ook een afwijking van de wettelijke regelen inzake de wijzen van ontvangen en betalen betreffen.

Beslissing Deze opvatting werd echter op het voetspoor van Gedeputeerde

! 932 "noUS31 Staten van Noord-Holland door de Kroon verworpen bij haar beslissing van 1 Augustus 1932, no. 31 2). De Kroon overwoog hier-

1) Zie Van Dalen, blz. 13, Stempels, blz. 13 en vlg., Gemeentestem no. 4322.

2) W.G.B. 1932, blz. 293.

Sluiten