Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN DE ADMINISTRATIE

uitbreiding van het debiet, zal hij vaak nuttig geraadpleegd kunnen worden.

In technische vragen zal hij als financieel en economisch des- Technische kundige zich in het algemeen van een oordeel moeten onthouden. v age Wel zal hij, mede met het oog op zijn controle van de bedrijfseconomische juistheid der rekeningcijfers, bevorderen, dat in de administratie de resultaten van het technische beheer zoo duidelijk mogelijk tot uitdrukking komen. Dit maakt vaak een beoordeehng mogelijk op grond van een vergelijking met de resultaten van vroegere perioden en van soortgelijke bedrijven, indien deze beschikbaar zijn 1).

§4. Administratieve inrichting van slechts formeele bedrijven

Bij de afbakening van bedrijven en diensten in hoofdstuk I § 2 wees ik reeds op het gebruik van den formeelen bedrijfsvorm voor een tweetal groepen van takken van dienst, die materieel geen bedrijven zijn. De bedrijfsvorm wordt voor deze takken van dienst gekozen om voordeelen, welke gelegen zijn in de door de toepassing van artikel 252 Gemeentewet mogelijke administratieve organisatie.

Het is daarom hier de plaats aan deze bedrijven nader aandacht te geven.

Voor de eerste groep, die van de diensten, wordt artikel 252, Diensten in

i- i i /-< ■ 1' 1 1 bedrijfsvorm.

eerste lid der L>emeentewet toegepast, indien het gemeentebestuur daarvoor een geheel afzonderlijke financieele administratie wil doen voeren. De aanwijzing als bedrijf laat deze op natuurlijke wijze ontstaan. De dienst krijgt zijn eigen begrooting en rekening en ook de boekhouding is afgescheiden van die der algemeene gemeentehuishouding.

Het is uiteraard mogelijk om zonder van den dienst een bedrijf te maken, van deze een afzonderlijke administratie te houden. Deze is dan extra-comptabel, zij staat naast het comptabel beheer, dat toch — binnen het kader van de algemeene gemeentehuishouding —

1) Naast de verslagen van andere bedrijven kunnen worden benut de electriciteits-,

gas- en waterleidingstatistieken, welke jaarlijks verschijnen en vele gegevens inzake de meeste bedrijven bevatten.

Sluiten