Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN DE ADMINISTRATIE

administratie ongetwijfeld veroorzaakt. Is een dienst van geringen omvang, dan is het meer efficiënt zijn administratie zoo eenvoudig mogelijk te laten en eenige onnauwkeurigheid daarin op den koop toe te nemen dan deze met relatief groote kosten door een perfecte bedrijfsadministratie te vervangen.

In hoofdtrekken onderscheiden de administraties van de meeste Diensten v diensten met bedrijfsvorm zich niet van die van eigenlijke bedrijven. weri.en Daarop maken de als bedrijf georganiseerde diensten van publieke werken een uitzondering J).

Dit hangt samen met een bijzonder motief, dat bij deze diensten mede tot het kiezen van den bedrijfsvorm leidt. Een dienst van openbare, publieke of gemeente-werken verricht voor de gemeente en haar onderdeelen allerlei werkzaamheden. De dienst adviseert het gemeentebestuur over allerlei technische aangelegenheden, oefent toezicht op de nakoming van verplichtingen jegens de gemeente door aannemers, concessionarissen enz., zij regelt of verricht onderhouds- en kapitaalswerken. Om de juiste kosten van al deze werkzaamheden te kennen en ten laste van het desbetreffende onderdeel der gemeentehuishouding te brengen is het noodig de kosten van den dienst (salarissen en loonen van het personeel, sociale lasten,

kosten van het magazijn, van werktuigen en gereedschappen en van het vervoer) over alle werkzaamheden te verdeelen.

Deze verdeeling of omslag van de kosten is het kernprobleem Omslag i j • • • li* i 7 j • methodes.

der administratie van den dienst van gemeentewerken. Zonder in boekhoudkundige bijzonderheden af te dalen acht ik het nuttig omtrent de omslagmethodes iets mede te deelen.

Voor zoover kosten rechtstreeks een bepaalde werkzaamheid betreffen, is het wenschelijk deze direct ten laste van die werkzaamheid te brengen en derhalve buiten een omslag te houden. Materialen,

voor een werk gebruikt, loonen en salarissen, berekend over den arbeidstijd, welke aan het werk is besteed, zijn de voornaamste directe kosten.

*) Zie omtrent den bedrijfsvorm en de administratie van publieke werken o.m. Leppink t.a. p. 262 en vlg. en Van Dienst en Jacobs, Financieele administratie van gemeentewerken, 2e druk, 1934.

Sluiten