Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN DE ADMINISTRATIE

Hiermede stap ik van de eerste groep oneigenlijke bedrijven af. Fondsen. De tweede groep was naar wij in hoofdstuk I zagen, die der fondsen,

Voor de fondsen, bepaalde onderdeelen van de gemeentelijke financiën, wordt de formeele bedrijfsvorm aangewend om van hun vermogenspositie en beheer een afzonderlijk overzicht te verkrijgen.

Van welken aard deze fondsen zijn, blijkt bv. uit de opsomming van de fondsen, welke de gemeente 's-Gravenhage als afzonderlijke takken van dienst heeft aangewezen: een fonds tot bestrijding der kosten, voortvloeiende uit de Ongevallenwet 1921, een boetenfonds, een fonds voor ambtenaars-eigen-pensioen, een fonds voor de verzamelingen van kunst en wetenschap, een gemeentelijk brandverzekeringsfonds, een boekenfonds voor middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs, een reservefonds voor de productiebedrijven, een fonds voor uitkeering aan een bepaald deel van het personeel.

De financieele administratie van de fondsen wordt veelal toevertrouwd aan den Ontvanger. Van het beheer geeft het volgende uittreksel uit de Haagsche verordening een beeld:

VERORDENING op het beheer van fondsen der gemeente 's-Gravenhage.

Artikel 2

1. De fondsen worden, onder toezicht van Burgemeester en Wethouders beheerd door den Gemeenteontvanger.

2. Burgemeester en Wethouders wijzen den ambtenaar aan, die den Gemeenteontvanger te dezer zake bij afwezigheid of ontstentenis vervangt.

§ 2. Van het financieel en administratief beheer.

Artikel 3

De bezittingen, schulden, inkomsten, ontvangsten en uitgaven van de fondsen worden afgescheiden van de overige bezittingen, schulden, inkomsten, ontvangsten en uitgaven van de gemeente.

Artikel 4

1. De boekhouding wordt ingericht en gevoerd naar de beginselen van het dubbel boekhouden.

Simons - Gem.-bedr.

17

Sluiten