Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE FINANCIEELE STRUCTUUR

verbruikt. Hiertoe zijn te rekenen grond- en hulpstoffen J) en de arbeid, zoowel de leidende en toezichthoudende als de technisch en administratief uitvoerende, voorzoover deze den normalen gang der exploitatie betreft.

4. Voorraden van grond- en hulpstoffen en producten. De voorraadvorming, voor een goeden gang van zaken noodzakelijk of onvermijdelijk, neemt een tijdsruimte in beslag, voorafgaande aan of volgende op het eigenlijke bedrijfsproces.

5. Aan afnemers verstrekte credieten. Deze credietdiensten vormen een verlengstuk van het eigenlijke bedrijfsproces en stellen dus eveneens hun eischen aan de financiering.

Naar een ruwe onderscheiding bewijzen de goederen en diensten van de groepen 1 en 2 langen tijd, gedurende vele jaren hun nut, terwijl de groepen 3, 4 en 5 telkens slechts korten tijd, meestal beneden het jaar gelegen, bij de exploitatie worden aangewend. Practijk der Met deze ruwe onderscheiding is de practijk der financiering van gemeente- van gemeentebedrijven in overeenstemming, althans bij de stichbedrijven. ting en gedurende de aanvangsjaren der exploitatie. Voor de vaste activa, met inbegrip van de terreinen, plegen lang loopende leeningen te worden gesloten. In de financiering van het zgn. vlottend kapitaal wordt voorzien door op korten termijn verkregen crediet.

Eigen kapitaal, waarvoor dus geen aflossingsverplichting bestaat, ontbreekt aanvankelijk bijna steeds.

Pas wanneer het bedrijf winsten gaat afwerpen, wordt in vele gevallen, doch niet altijd eigen kapitaal gevormd door reserveering van een deel der winsten.

Ook zien wij vaak, dat door afschrijving beschikbaar gekomen middelen, voorzoover zij niet terstond voor aflossing moeten worden gebezigd, geleidelijk voor financiering worden aangewend.

Verdere Een eenigszins diepere analyse van de hierboven gemaakte in-

financLrings- deeling der benoodigde goederen en diensten laat de onvol komeneischen. heden dezer financienngspractijk zien.

Voor de groepen 1 en 2 zullen inderdaad middelen op langen

*) De gasproductie kent een hulpstof, die bij vele bedrijfsprocessen diensten bewijst, t. w. de bij de droge zuivering gebruikte ijzeraarde. Deze behoort daarom, strikt genomen, tot de tweede groep. Men denke hierbij ook aan filterbedden bij waterleidingen.

Sluiten