Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE FINANCIEELE STRUCTUUR

koesteren. Zoo noodig staat de gemeente klaar om de vereischte middelen te verschaffen.

Het gebruiken van door reserveering of afschrijving beschikbaar Vroegere gekomen middelen voor eigen financiering, zooals ik dit hier practl'kgeschetst heb, is thans bij de gemeentebedrijven regel. Aanvankelijk,

tot in de eerste jaren na 1909, was dit geenszins zoo. Men hield zich in dit opzicht aan de praktijk, die in het particuliere bedrijf gold en daar gegrond was. Zoo vermeldden de oude beheersverordeningen vaak reserve- en afschrijvingsfondsen, die belegd moesten worden en hierbij werd in de eerste plaats beoogd en soms voorgeschreven de belegging in effecten *). Pas geleidelijk heeft het inzicht in de zooveel gemakkelijker credietpositie van het gemeentebedrijf het te dien aanzien thans gebruikelijke beleid bewerkt.

Naast deze beschrijving en verklaring van de financiering van het Beoorgemeentebedrijf is een beoordeeling op haar plaats. Bergt het zich ^ee'mg" volledig verlaten op het crediet van de gemeente geen gevaren in zich? Is een wijziging in het financieringsbeleid aan te bevelen?

Inderdaad schuilt een zeker gevaar in een onbeperkt vertrouwen op de credietmogehjkheid der gemeente.

Het gemak, waarmede de gemeenten tot dusverre in het algemeen slaagden in het leenen van de benoodigde gelden, mag de oogen niet doen sluiten voor de mogelijkheid, dat hierin wel eens verandering zou kunnen komen. Anderzijds overschatte men het gevaar niet. De credietmarkt kan tijdelijk door politieke of monetaire oorzaken gestoord zijn, zoodra zij echter ook maar eenigszins functionneert, staat zij in de eerste plaats voor de publieke lichamen open.

Doch tijdelijke verstoringen van de credietmarkt hebben zich wel voorgedaan en kunnen zich ook in de toekomst voordoen.

Indien de credietbehoefte van een gemeentebedrijf met een dergelijke storing samenvalt, kan de bedrijfsvoering in gevaar komen.

Het gevaar voor stagnatie zal het grootst zijn bij de financiering Financiering van de vlottende activa. vlottende

Deze moeten regelmatig en zonder tusschenpoos worden ver- activa.

x) Zie Blaupot ten Cate, Volmer en De Monchy, Proeve eener Gemeente-bed rij fsverordenin^, 1910 en 2e druk van 1919, artikelen 43 en 46.

Sluiten