Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE FINANCIEELE STRUCTUUR

Omdat het publiek en de leeningsmarkt evenwel gewend zijn aan leeningen, waarop althans regelmatig een deel wordt afgelost, is practisch voor bedrijfsleeningen aan te raden den aflossingstermijn ruim te stellen en dus de verplichte jaarlijksche aflossingen lager te bepalen dan de verwachte afschrijvingen, doch daarnaast steeds de mogelijkheid van extra-aflossing open te houden1)

Leenen Zooals ik reeds schreef, leenen de bedrijven de benoodigde gelden

rechtstreeks niet rechtstreeks, doch verkrijgen zij deze van de gemeenten, ie door net

bedrijf. hiertoe leeningen aangaan.

Het denkbeeld is wel geopperd, dat gemeente-bedrijven gemakkelijker en voordeeliger zouden kunnen leenen, indien zij dit zelfstandig deden, en dus niet de gemeente, maar zij zelf de schuldenaars jegens de geldgevers zouden zijn. Theoretisch is dit den baar2). Een goed rendeerend bedrijf zou den geldgevers meer waarborg kunnen bieden dan bijvoorbeeld een gemeente, die in al haar uitgaven niet uit eigen kracht kan voorzien.

Slechts indien de gemeentebedrijven rechtspersoonlijkheid zouden bezitten, zou met het denkbeeld een proef kunnen worden genomen. Thans is noodzakelijkerwijs de gemeente en niet het bednjt steeds de schuldenaar voor ten behoeve van het bedrijf aangegane

leeningen. ..

Doch naar ik meen, zou de proef - tenzij de tegenwoordige

credietpositie sterk zou veranderen — niet gunstig uitvallen.

Ervaring van Duidelijke aanwijzingen hiervoor zijn te vinden m deervaringen

ge,meen" , van gemeenschappelijke bedrijven, die rechtspersoonhjkhei e-

zitten, en van gemengd, bedrijven. De gemeensch.ppel.jke bedr.jven

bedri]ven" plegen de benoodigde gelden in den vorm van aandeelen- o

leeningkapitaal van de samenwerkende gemeenten te verkrijgen

of de gemeenten garandeeren de betaling van rente ^aflossing

nMr,l Je Wilde (in zijn genoemd praeadvies, Gemeentebestuur 1929, blz. 271)

geldt dit als de rentestand laag is , zie ook b z. Ibl, ZM en • „ k ;talen Jer

g Zie voorts omtrent dit onderwerp Van Poelje, ^ ^

gemeentebedrijven. Korte opstellen over gemeenterecht en gemeentebele,

'^Door'middel vaneen leeningsfonds (zie blz. 259 en 260) kunnen de verplichtingen van het bedrijf tot aflossing jegens de gemeente losser worden gemaak . |g5

2) Zie hierover Van Poelje, De kapitalen der gemeentebedrijven,

Sluiten