Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE FINANCIEELE STRUCTUUR

der door het bedrijf te sluiten leenmgen. Ook gemengde bedrijven worden in belangrijke mate door de deelhebbende gemeente gefinancierd. Voor hun crediet kunnen deze groepen bedrijven den steun van de gemeenten niet ontberen of wel zoeken zij dezen steun om voordeehger leeningsvoorwaarden te verkrijgen.

Daarvoor zijn eenige redenen aan te wijzen. Anders dan particuliere bedrijven hebben deze bedrijven, althans bij hun oprichting,

geen of weinig eigen kapitaal, dat een verliesstoot kan opvangen en daardoor een waarborg voor de crediteuren vormt. Hiervoor treedt in de plaats de garantie, die de gemeente door haar aansprakelijkheid biedt. Deze garantie nu wordt, zoowel door de bevoegdheid van de gemeente tot belastingheffing als door het practisch achter het gemeentecrediet staan van het Rijk, hooger aangeslagen dan die,

welke ook een solide bedrijf aan zijn crediteuren kan bieden.

§ 2. Afschrijvingen

Menigmaal — in het bijzonder in de vorige paragraaf — noemde ik reeds de afschrijvingen. Het toepassen van afschrijvingen is een van de belangrijkste punten, waardoor het financieele beheer der bedrijven zich onderscheidt van dat der algemeene gemeentehuishouding. Reeds daarom verdienen de afschrijvingen bespreking.

Wat is afschrijving? Zij is het in rekening brengen van de waarde- Definitie vermindering, welke de vaste activa in den loop der bedrijfsprocessen a"sChr^ving ondergaan. Aldus bewerkt de afschrijving,

1°. dat de lasten van de exploitatie zuiverder tot uitdrukking komen dan indien deze waardevermindering, zoolang zij geen uitgave vordert, buiten beschouwing wordt gelaten,

2°. dat van de baten der exploitatie een met de waardevermindering der vaste activa overeenkomend deel niet ten onrechte als winst wordt uitgekeerd, doch wordt aangewend tot schuldaflossing dan wel bewaard om na de algeheele onbruikbaarwording van een activum zijn vervanging mogelijk te maken.

Na mijn uiteenzettingen in de vorige paragraaf behoef ik een en ander wel niet nader toe te lichten.

Ook omtrent de verschillende afschrijvingsmethodes zal ik kort Afschrijvings-

methodes.

bimons - L»em.-r>edr.

18

Sluiten