Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE FINANCIEELE STRUCTUUR

begonnen. De onderneming zal hiertoe over soortgelijke goederen en diensten moeten beschikken als in het vorige bedrijfsproces werden verbruikt. De opbrengst van het vorige bedrijfsproces zal de onderneming daartoe in staat moeten stellen. Van die opbrengst moet dus een bedrag, gelijk aan de vervangingskosten, ter beschikking van de onderneming staan, terwijl slechts het verschil tusschen de opbrengst en dit bedrag beschouwd zal mogen worden als buiten het bedrijf verteerbaar inkomen.

Voor de duurzame productiemiddelen geldt in beginsel hetzelfde. ConsequenOok zij zullen, echter na vele bedrijfsprocessen, moeten worden ver- aanz;en vall vangen. De opbrengst van al deze bedrijfsprocessen zal hiertoe de c'e duurzame noodige middelen moeten hebben opgeleverd. Het in rekening middelen brengen hiervan geschiedt door de afschrijving. De afschrijvingen zullen zich dus naar de vervangingswaarde van de activa moeten richten.

Nemen wij aan, dat het prijsniveau met gemiddeld 50 % stijgt. Stijging Waarschijnlijk zal dan ook het bedrijfsproduct een prijs, die ongeveer prijsniveau. 50 % hooger ligt dan de vorige, kunnen bedingen. Uit dezen prijs kunnen zonder bezwaar de vervangingskosten van de gebruikte goederen en diensten worden bestreden. Daartoe behooren ook de waardeverminderingen, welke de duurzame productiemiddelen in het bedrijfsproces hebben ondergaan, en die door de afschrijvingen jaarlijks in rekening worden gebracht. Het bepalen van de jaarlij ksche afschrijvingen naar de voor elk jaar geldende vervangingswaarde behoeft dus in het algemeen geen moeilij kheden op te leveren.

Anders staat het echter met de reeds over vorige jaren toegepaste afschrijvingen. Deze blijken in het licht van de vervangingswaarde na de prijsstijging te gering te zijn. Limperg aanvaardt de consequentie hiervan en meent, dat het aan de vroegere afschrijvingen ontbrekende bedrag als een verlies moet worden beschouwd, dat de onderneming zal moeten dekken, zoo deze aanwezig is, uiteen reserve.

Ook bij daling van het prijsniveau zal de onderneming voor de Daling bepaling van de afschrijvingen in beginsel de vervangingswaarde prijsniveau, tot grondslag moeten nemen. De afschrijving komt hierbij lager te liggen dan de vroegere, naar de aanschaffings kosten berekende.

Het is waarschijnlijk, dat deze lagere afschrijving gemakkelijker uit de (immers ook gedaalde) opbrengst van het product zal kunnen

Sluiten