Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE FINANCIEELE STRUCTUUR

vonden de concurrentie van de petroleum, trambedrijven die van

den auto en de fiets.

Ook zijn de zorgen van de gemeentelijke bestuurders om hun budgets sluitend te krijgen zoozeer toegenomen, dat zij de kans uit dit budget een bedrijfsverlies te moeten bestrijden, zwaarder nemen dan in vroegere, onbezorgde jaren.

Deze beide omstandigheden hebben het aspect van het reserveeringsvraagstuk doen veranderen. Was ook tevoren het reserveeren bij gemeentebedrijven niet ongebruikelijk, thans zal het wel algemeen als een noodzakelijkheid worden gevoeld, dat, indien de resultaten (en de financieele positie van de gemeente, die nog al te vaak een belemmering oplevert) dit toelaten, een bedrijfsreserve wordt gevormd. Te dezen aanzien is het verschil met het particuliere bedrijf in wezen vervallen.

Formeele Artikel 41 lid 2 der Rekeningsvoorschriften bepaalt, dat het

regeling. geheele saldo der rekening van baten en lasten van een bedrijf m de gemeente-rekening dient te worden verantwoord. Aangenomen wordt, dat reserveering geen bedrijfslast is, en formeel kan reserveering van het bedrijf dus slechts geschieden, doordat de algemeene gemeentehuishouding de ontvangen uitkeering geheel of gedeeltelijk teruggeeft aan het bedrijf. In overeenstemming hiermede plegen de beheersverordeningen een bepaling te bevatten, waarin hetzij de mogelijkheid van deze teruggave wordt gesteld, hetzij de teruggave en daardoor de reservevorming gebiedend wordt voorgeschreven. Meestal wordt in het laatste geval een percentage van het uit de winst te reserveeren deel aangegeven.

Reserveering De juistheid van deze regeling acht ik betwistbaar. De economie is ten deele oncJerscheidt in de ondernemerswinst de volgende elementen: het fast. 6 ondernemersloon, een vergoeding voor het ondernemersrisico en

de ondernemerspremie (de eigenlijke, door de gunstige bedrijfsomstandigheden ontstane winst).

Het tweede element is te vergelijken met de verzekeringspremies, welke met het oog op de dekking van bepaalde risico's zooals schade door brand e. d. worden betaald. Aldus bezien moet het als een exploitatielast worden opgevat en dient het zeker te worden gere-

Sluiten